1872 година

1872 януари, 1 – пребивава в Плевен, където отпразнува именния си ден – Васильовден. По този случай го посещават местни деца и му честитят празника. Записва в бележника си (с. 71 и с. 90), че е дал 105 гр. „на сирота жена, при която намирам прибежище в зъл случай“.
През изминалите от юни 1870 дотогава около 20 месеца, прекарани в България, извършва огромна за такъв кратък срок идейно-политическа и организационна 185588667дейност: поставя здрави основи на Вътрешната революционна организация; приобщава към борбата многобройни съмишленици и съратници. Подпомогнат от тях, основава голяма част от многобройните частни революционни комитети, в чийто състав влизат главно дребни занаятчии и търговци, селяни и народна интелигенция, създава и ЦК на ВРО. Полага усилия за сплотяване на народните сили и за привличане към делото на колкото се може по-широки кръгове от българското възрожденско общество; прави всичко възможно в борбата да се включат и привържениците на четническата тактика, както и други идейни течения от националнореволюционното движение. Обикаля многократно из страната – сам или придружен от съратници и преди всичко с двамата си помощници Д. Общи и Ан. Кънчев с цел да ги въведе в работата и да ги опознае, за да им гласува доверие. Работи най-усилено по обсъждането на програмния документ на организацията – Проектоустава [„Наредата“], за чието разпространение и обсъждане полага изключителни усилия. Изработва и други агитационни и организационни документи [циркулярни писма, позиви, окръжни и т.н.]. Поставя на здрава основа регистрирането и запазването на комитетската 111документация, особено във връзка със събираните суми за оръжие и другите разноски. Занимава се най-задълбочено с теоретически и практически въпроси, свързани с тактиката и стратегията на военното дело с оглед на бъдещото въстание. Планира и осъществява редица начинания с оглед набиране на средства за закупуване на оръжия и боеприпаси. Вниманието му през новата година е насочено към подготовката на народа за всеобщо въстание.
1872 януари, 1 – Л. Каравелов – Букурещ, пише до Р. Попович – Плоещ, и настоява да му се прати паспорт, необходим „за едно момче високо, на 26 годин[и], очи има руси, мустаки малки“, като отбелязва, че документът не се иска за П. Хитов, а за друг.
1872 януари, след 1 – напуска Плевен на път за Ловеч.
1872 януари, 6 – до него е отправено писмо от ЧРК – Орхание [дн. Ботевград].skrivalishte
1872 януари, преди 7 [?] – записва в бележника си (с. 72):„купих револвер – 210 гр.“
1872 януари, 7 – пребивава в Троянския манастир [придружен от членове на Ловешкия и на Троянския комитет], където има делова среща и разговори. Записва в бележника си (с. 72) това си пребиваване.Troianski manastir
1872 януари, около 7 – отива в Троян, където остава 2-3 дни. Отбелязва в бележника си (с. 72): „на Троян за хан 18.20“.
1872 януари, 10 – отново е в Ловеч, откъдето изпраща писмо от името на БРЦК – Българско [писано по негова поръчка от Ив. Драсов] до П. Хитов – Белград: призовава го да се съобразява в действията си с Проектоустава на БРЦК [„Наредата“], от който му изпраща препис за преглед, оценка и бележки; кани го на Общото събрание във Влашко, където ще може да изложи мнението си по народните дела; пише, че допълнително ще му съобщи „кога и где ще бъде събранието“.
Lovech1872 януари, 10 – изпраща от Ловеч подобно писмо [от името на БРЦК
– Българско, писано от Ив. Драсов] до Ф. Тотю – Одеса: „тряб[в]а да се съобразите със законът, който ви е изпратен, да дадете бележките си върху него; Скоро ще правим събрание във Влашко, бъдете и ви[е[ готови за да присъствувате“.
1872 януари, 10 – Ив. Драсов [Ловеч] пише от името на БРЦК – Българско, до Д. Попов – Турну Мъгуреле: от писмото на Попов са разбрали, че Л. Каравелов бил склонен да се съгласи с твърденията за допускани от Левски своеволия. Предава мнението на Левски за организиране на събрание, на което да се обсъдят спорните въпроси, както и мнението на БРЦК – Българско, че не е нужно тримата – Левски, Общи и Ан. Попхинов – да отиват за това в Букурещ. Очакват завръщането на А. Кънчев.
1872 януари, след 10 – П. Хитов – Белград, пише на В. Левски [в Българско], че е получил писмото му от 10 януари (вж. по-горе) и изпраща бележките си за Проектоустава на БРЦК.
1872 януари, след 10 – вписва в бележника си (с. 67) сметка на Д. Об¬щи от 291 гроша похарчени между 1 декември [1871] и 10 януари 1872 г., за които Общи не дал отчет: „забравил за де какво е дал, нито е писал“.
1872 януари, 12 – прилага в действие взетото по-рано решение (вж. по- горе – септември 1871 г.) да се възложи самостоятелна организационна работа на Д. Общи, който е определен за отговорник на комитетите главно в Орханийско [дн. Ботевградско] и Софийско. Вписва това в бележника си (с. 67): „Определява се Д. Общи да обикаля местата по околностите им, за всичко по налогът им от законът (Ц. Ко[митет]) да носи от време на време по предначертаните му за горните места работи. [г]де какво става и [в]зима и дава.“ Изпраща Общи по обиколките му с 282 гроша в ръка.varosha_kashta
1872 януари, 12 – изпраща бележка от Ловеч до неустановен организационен деец, с която съобщава по какъв начин да бъдат изпращани тайни писма до него чрез М. Поплуканов в Ловеч: „писмо до нази така: Г-не Ас. Дервишооглу“.
1872 януари, втората половина – започва системна и усилена подготовка за организиране на Общото събрание в Букурещ, насрочено за началото на пролетта за обсъждане и приемане на Проектоустава и по други важни въпроси. Поддържа постоянно връзка с частните комитети, дава им конкретни инструкции, настоява да побързат с изпращането своите бележки относно разпратените им преписи от Проектоустава.
1872 януари, 15 – отправено е до него писмо от ЧРК – Орхание [дн. Ботевград].
1872 януари, 15 – записва в бележника си (с. 70), че дава на два пъти суми на В. Йонков „с трима йоще негови другари, повикани за наша работа“.
1872 януари, 15 – ЧРК – с. Джурово, отчита по искане от Левски дадената сума от комитета на Д. Общи – 551 гроша.
1872 януари, 15 – ЧРК – с. Правец, му изпраща разписка за дадена сума на дейци от с. Джурово и с. Голям извор.
1872 януари, 16 – Ив. Драсов – Ловеч, пише от името на БРЦК – Българско, по нареждане на Левски до Б. и Д. Папазови – Казанлък: призовава ги да се включат в революционната организация, да се запознаят с Проектоустава и да дадат мнението си; възлага им да организират народните дейци в града. 1872 януари, 16 – БРЦК – Българско [Ловеч], изпраща по негово нареждане писмо до ЧРК – Карлово, с инструкция да се усили подготовката на въстанието; по-скоро да се изпратят бележките по Проектоустава; да се определи редовна вноска за всеки деец с цел събиране на средства за делото – 1/10 от състоянието му, т.е. „десятък“.
1872 януари, 16 – БРЦК – Българско [Ловеч], по поръчение на Левски пише до ЧРК – Сливен, за ускоряване подготовката на въстанието от всички комитети; за евентуално съгласуване действията с черногорци и сърби срещу Турция; за „десятъка“, който е длъжен да внася в революционната каса всеки деец; за по-бързото изпращане на бележките по Проектоустава; за П. Хитов, който е длъжен да се отнася за всичко до БРЦК, а не до частните комитети.
1872 януари, 16 – записва в бележника си (с. 64), че „влиза в работа Димитър [Пеев – Пощата] от Сюл(ейманоглу) Дау[д] [Голям извор], оставям го за другар при мене“, и че са дадени 31 гроша (с. 66) на С. Младенов за покупка на разни книжа.
1872 януари, около 16 – пише бележка № 11 [от Ловеч?] до ЧРК – Сливен, за събиране на средства от „чорбаджии – изедници“, които не само не се включват в делото, но го и предават и затова „тряб[в]а да се убиват с време”; дава нареждане и за събиране на определения „десятък“, който да се взема от „юнаците“. [Подпис:] Ас. Дер. Кърджалъ
1872 януари, 17 – изпраща по двамата си верни куриери С. Младенов и В. Йонков, чиито външни белези описва, окръжно писмо до частните революционни комитети в Търново, Лясковец, Сливен, Железник (Ст. Загора), Пловдив, Пазарджик, Панагюрище, Копривщица и Карлово за събиране на определения членски внос – десятъка. Нарежда всички суми да се осчетоводяват със съответни сметководни бележки и квитанции. Подчертава „И друго спасение няма, освен по-скоро да си продадеме и ризите си, та да се сдобием до средства и да заиграем нашето си хоро!“ Вписва в бележника си (с. 66), че дава на двамата куриери 624 гроша за разноски при изпълнение на възложената им мисия.
1872 януари, 17 – ЧРК – с. Осиковица, го осведомява за разноски, направени от Д. Общи.
1872 януари, 17 – 18 пише [от Ловеч) до ЧРК – Троян, че се намира в града, откъдето изпраща с таен куриер [Д. Пеев] до Троян един кон. Моли В. Спасов в Троян да укрие временно коня в града или в Троянския манастир, тъй като властите имат описание на животното. [Подпис:] Асланооглу Видинли
Записва в бележника си (с. 64) 20.20 гр., изхарчени от Д. Пеев за изпълнение на възложената задача.
shiker1872 януари, 21 – 28 – пребивава в Ловеч в дома на поп Лукан. Вписва в бележника си (с. 76), че е изхарчил 3 гр. за пастърма, а също така и за „шекер и яйца“, както и за облекло за него и Ан. Кънчев и за пликове и хартия на Ив. Драсов – 13 гр.; записва и (с. 64), чe
е дал 120 гр. на Д. Пеев „за харч да остави на къщата си“.
1872 януари, 22 – възлага на Ан. Кънчев (отбелязано в бележника на с. 65), като го снабдява с необходимото пълномощно, да действува в Разград и околните със задачата да включи тази част от страната в организационната мрежа, като основе местни комитети в града и околията: „Дават му се и печатни билети (разписки от ЦК с печата) Дават му се и три печатни писма два [броя от брошурата] ,,Бъл[гарски] глас“ и две прокла[мации].“
1872 януари, 23 – Ив. Драсов [Ловеч] пише от името на БРЦК – Българско, с допълнения от Левски, до ЧРК – Плевен: във връзка с предстоящото Общо събрание да дадат отчет за броя на комитетските дейци, наличното оръжие, „тайните къщи“, военните складове, конете и пр.; да предадат на упълномощения от БРЦК Левски бележките си към Проектоустава и др. Уведомява ги. че занапред Левски ще работи под псевдоним „Аслан Дервишооглу Кърджалъ“ вместо „В. Лъвский“.
1872 януари, 23 – ЧРК – с. Правец му изпраща разписка за събрани 120 гр. за абонаменти за в. „Свобода“.
1872 януари, 24 – записва в бележника си (с. 64), че с похарчил 54 минца за Д. Пеев. който ще пренася писма в Плевен и ще „докара хатът [коня) в Ловеч“.
1872 януари, 27 – ЧРК – София го осведомява за идването на Д. Общи на 26 с.м. във връзка с обиколката му из софийските села и че са му предали 105 гроша.
1872 януари, 29 – уведомява с писмо членовете на ЧРК – Орхание [дн. Ботевград], че е решено вече Общото събрание да се свика в Букурещ „подир 30-40 дена“, на което ще бъдат упълномощени да присъствуват представители от страната начело с Аслан Дервишооглу [Левски]. Подчертава взетото решение за предстоящото въстание с думите: „И казано е вече: свобода чиста или смърт!“; напомня, че всеки трябва да даде своя паричен дял – поне 1/10 от имуществото си за делото; отбелязва, че предателите не са хора, не са българи – за тях смърт! Нарежда занапред да адресират писмата до: „Аслан Дервишооглу Кърджалъ“.
1872 януари, 30 – отбелязва в бележника си (с. 62): „Кога дойде пощата със законите от … докараха и два коня, бяха трима души, дадох им за разноски 162 гроша“
1872 февруари, 1 – ЧРК – Орхание [ди. Ботевград] му изпраща две сметки: за дадени 463 гроша на Д. Общи при обиколката му и за броя на комитетските дейци и наличното оръжие; [псевдонимът на комитета „Елес Джутов“ е изписан от Левски].
1872 февруари, 3 – получава бележка от ЧРК – Орхание [дн. Ботевград], с която го осведомяват: Д. Общи минал там на път за София на 21 ян. и направил разноски за 18 гроша, които не платил; при повторното си минаване на връщане разноските му са 26 гроша.
1872 февруари, 3 [и след 3] – ЧРК – с. Правец, изпраща две бележки със сведения за членовете на комитета и за наличното оръжие; за минаването на 3 с.м. на Д. Общи през селото и направените разноски, които не платил.
1872 февруари, 4 – ЧРК – Етрополе, с писмо, писано от Т. Пеев, го осведомява за идването на Общи в града им и за направените от него разноски за сметка на комитета. Съобщава му броя на комитетските членове и наличното оръжие.
1872 февруари, 4 – ЧРК – с. Осиковица, го осведомява за броя на бойците – 22 – и за наличното оръжие на комитета.
Псевдонимът на комитета „Скендер Дервишооглу“ е записан саморъчно от Левски.
curvuli1872 февруари, 5 – записва в бележника си (с. 64), че е похарчил 18 гр. „за капаклии цървули“.
1872 февруари, 5 – ЧРК – с. Видраре му изпраща три бележки за: минаването на Общи през селото па 16 м.м. на път за Осиковица; дадените му на три пъти суми, за които чакат оправдателни документи; броя на членовете и наличното оръжие.
1872 февруари, 5 – ЧРК – с. Батулци го осведомява за идването на Д. Общи и за направените от него разноски, както и за състоянието на местния комитет.
1872 февруари, 6 – пише писмо от името на Привременното правителство в България – I отд., до К. Хаджикостов – Плевен: укорява го за нежеланието му да се срещне с него и да даде своя принос за делото; подканя го да заплати пощенските разноски около уреждането на срещата; напомня, че комитетските пари са за пушки и барут, а не за празни работи. В бележника си (с. 112) вписва датата на писмото.
1872 февруари, 6 – записва в бележника си (с. 64), че изпраща Д. Пеев „в селото му [с. Голям извор] да си промени тескерето и да |в|земе йоще един другар, като е получил за разноски 64 гроша.
1872 февруари, 6 – ЧРК – с. Джурово, Тетевен и с. Батулци го осведомяват за посещението на Д. Общи и секретаря му В. Бошаранов и направените от тях разноски за сметка на комитетите, както и за състоянието на комитетите и наличното оръжие.
1872 февруари, 7 – ЧРК – с. Куртоглу Аали [дн.Черни Вит, Ловешко?] му изпраща две бележки със сведения за пребиваването на Общи в селото на 15 ян.; за броя на членовете и наличното оръжие. 1872 февруари, след 7 – ЧРК – с. Джурово, му съобщава, че Общи е бил в селото един ден (6 февруари) и направил разноски за сметка на комитета; че имат 14 души комитетски членове и 32 пушки.
1872 февруари, 8 – записва в бележника си (с. 76), че се намира в Ловеч и прави разноски „на къщата за шекер и кафе“ – 5 гр.; за куршуми и сачми – 13 гр.; за „една антерия и една фланела шаячева“ – 78 гр. и други.
1872 февруари, 8 – 10 – пребивава три дни в Троян, което описва в бележника си (с. 77): „8 фев. ходих в Троян с йоще един другар за три дни разноски – 18.10 гр.“.
1872 февруари, 10 – връща се отново в Ловеч, откъдето предприема след десет дни продължителна обиколка из Южна България. Отсяда в къщата на поп Л. Лилов и отбелязва в бележника си (с. 77): „за шекер – 2 гр.“ и „за пастърма – 10 гр.“.
1872 февруари, 10 – ЧРК – Тетевен, с. Осиковица и с. Видраре, го осведомяват чрез три бележки – сметки за идването на Д. Общи и направените от него разноски за сметка на комитетите. Дали са му 93 гр. за три револвера и очакват оправдателни документи за разходите.
1872 февруари, след 10 и 11 – ЧРК – Тетевен с две бележки го уведомява за: посещението на В. Бошаранов и направените от него разноски; две посещения на Д. Общи – на 13 януари и 7 февруари – направените разноски, които не заплатил; наличието на 300 пушки и 10 комитетски членове.
1872 февруари, 12 и [след 12] – ЧРК – „Бекир Кадриолу“ го осведомява за идването на Д. Общи и направените от него разноски; за броя на членовете на комитета – 20 – и наличното оръжие; за един човек „за добър войвода“.
1872 февруари, 12 – 14 – вписва в бележника си (с. 66 и 77), че дава на С. Младенов за обиколката му 210 гроша, а на В. Йонков – „от печатните разписки 7 от брой 14 до 20“; че от своя страна С. Младенов и Йонков внесли събрани суми „от препоръчаните им ме-ста“ – 3 турски лири, 1 английска и два ямурлука сливненски“; отбелязва направените разноски за храна и ечемик за два коня, когато се укрива в махалата Дръстене в дома на Хр. Цонев – Латинеца.
1872 февруари, 14 – ЧРК – с. Скравена го осведомява за посещението на поп Г. Тутмаников и направените от него разноски.
1872 февруари, 14 – новопосветени дейци от неуточнен комитет му пишат писмо, което той получава на 19 февруари.
1872 февруари, 15 – ЧРК – Орхание [дн. Ботевград] му съобщава за предадени на Д. 91Общи комитетски пари, за които очакват отчетен документ.
1872 февруари, 16 – записва в бележника си (с. 78): „на тайна къща за мен, за в  противен случай там държа и народни работи, сиротинска къща е давам гр. 91“.
1872 февруари, преди 18 и 18 – нанася в бележника си (с. 93) сметка – за събрани суми от частните комитети [отбелязани от Левски с псевдонимите им] – в Етрополе, София, Тетевен, с. Осиковица и с. Гложене; вписва и че подготвя обиколка „през Балканът в Тракия“, както и получените от Д. Пеев – Пощата 3243 гроша.
1872 февруари, 18 – написва две разписки за получени суми от ЧРК – Орхание [дн. Ботевград] – чрез Д. Пеев – Пощата и от ЧРК – Гложене от В. Йонков.
1872 февруари, 19 – вписва в бележника си (с. 78) четири сметки за: „половин годишна кирия за къща в Ловеч – 60 [гр.]“; за седло, гем., зингии и др. за кон – 130 гр.; „за шев на една моя шуба и панталони и за подплата с кожи – 56 : 1/2 гр.“.
1872 февруари, 19 – Ив. Драсов – Ловеч, пише от името на Левски до новопосветени дейци, че Левски е получил писмото им от 14 с.м.; изказва задоволството си от включването им в освободителната борба с думите ,,Вашето съучастие в народното ни дело ще остави имената ви неизгладими в народната ни история… Само умно работете!“ [Подпис:] Ас. Дер. Кър[д]ж[алъ]
1872 февруари, около 19 [?]- Ст. Пандурина [Костов] е определен от ЧРК – Тетевен за телохранител и куриер на Левски. Той и Д. Пеев – Пощата се срещат с него в Ловеч, в дома на М. Поплуканов, и след два дни тръгват за Троян.
1872 февруари, 20 – 21 – тръгва от Ловеч през Троян за Карлово, Карловско и другаде. Записва в бележника си (с. 78, 79 и 93) разходите: „За слама и сено в Ло[веч] – гр. 65“; за теглилка за барут, за хартия, „за по път ядене“ и др.; (на с. 106) пише: „21 фев. тръгвам с трима конници за през Балканът в Тракия.“ Отбелязва разноските си в Ябланския и Дълбошкия хан.
1872 февруари, 20/21 – пристига с придружаващите го в Троян, където отсяда в хана на В. Спасов.
1872 февруари. 20 – Ф. Тотю – Одеса, му изпраща писмо, в което съобщава, че е съгласен с решението на силистренци: иска да се свика общо събрание, за да изкаже доводите си.
1872 февруари, 21 – Д. Попов – Турну Мъгуреле, пише до П. Хитов – Белград: „Пишат ми, че В. Лъвский и Ан. Кънчов ще минат за тука, но защо – не зная; а още не се знае насигур кога и кой от тях ще се определи да дойде.“
1872 февруари, 22 – 23 – пребивава още в Троян. Вписва в бележника си (с. 79) следните разходи: 10 гр. похарчени за подковаване па коня му; 105 гр. за скрития в Троян кон за 35 дена; за похарчени пари по пътя от Ловеч до Троян „по кулите“; за кафе и други заедно с придружаващите го.
1872 февруари, 24 – пътува с придружаващите го за Карлово.
1872 февруари, 25 – пребивава два дена в Карлово и с. Дудене [дн. Черничево]. Записва в бележника си (с. 79), че е похарчил общо 61 1/2 гроша.
1872 февруари, след 25 – ЧРК – с. Батулци, го осведомява за посещението на поп Г. Тутмаников, направените разноски и дадените му пари за абонамент за в. „Свобода“.
1872 февруари, 26 – 28 – вписва в бележника си: (с. 79) разходи, направени в с. Каратопрак [дн. с. Черноземен]; (с. 61 и с. 64) разноски за Ст. Костов и Д. Пеев, направени за изпращането им от Тракия за Тетевен.
1872 февруари, 27 – 28 – посещава Пловдивско и някои села във връзка със събиране на средства и за подготовка на Общото събрание в Букурещ. Отправя писма до Ловеч.
1872 февруари, 28 – ЧРК – с. Боженица го осведомява за посещението на Д. Общи и дадени му комитетски пари, за които искат оправдателни разписки.
1872 февруари, 28 – пише отворено писмо на „кърът [полето] в Тракия“ до ЧРК – с. Голям извор. Нарежда на комитетите в Етрополе, Тетевен, с. Видраре и тяхното село да определят представители за Общото събрание в Букурещ, за да ги снабдят с пълномощни писма, пари и да чакат знак за тръгване. [Подпис:] Ас. Дер. Кърджалъ
1872 февруари, 28/29 – продължава обиколката из Южна България; отправя се за Пазарджик, посещавайки селата Царацово и Цалапица.
1872 февруари, 28 – ЧРК – с. Видраре, го осведомява, че по разпореждането, получено от ЧРК – Голям извор, е избран представител за Общото събрание; че очакват някои оправдателни документи за суми, а за дадените на Д. Общи и Д. Пеев пари са получили такива документи.
1872 февруари, след 28 – ЧРК – с. Брусен, го осведомява за идването на Д. Общи, комуто са дали пари и чакат оправдателна разписка.
1872 февруари, 29 – пребивава в Пазарджик и вписва в бележника си (с. 80): в града се намира „с йоще един конник“; направил разноски за лични вещи и за куриера Ив. Ат. Арабаджията [когато бил в къщата му в с. Царацово]; похарчил е суми и в с. Цалапица, минавайки през него, без да остава и на отиване, и на връщане.
1872 февруари. 29 – Д. Общи в писмо [писано вероятно от секретаря му В. Бошаранов] го информира за мнението си относно избора на представителите за Общото събрание.
1872 февруари, 29 – март 1 [?]- пребивава в Пловдив; вписва в бележника си (с. 80) разходи за три дни престой в хан и други – 8 гроша.
1872 март, 1/2 – продължава обиколката си из селищата на Южна България; след Пловдив, Пазарджик и околните села сe отправя отново към Карлово.
1872 март, 2-7 – пребивава в Карлово и няколко околни села: Чириилие [дн. Труд], Чукурлий [дн. Песнопой], Маджаре [дн. Бегунци], Хамзаларе [дн. Зелениково], Алабашево [дн. Горно Белово], Абрашларе [дн. Брезово]. Вписва в бележника си (с. 80 – 81) на-правените разходи по време на тази обиколка.
1872 март, 4 – ЧРК – с. Голям извор го осведомява за пребиваване на Д. Общи в селото им и дадената му сума, за която очакват оправдателен документ.
1872 март, преди 5 – съставя „Ключът на преиначените имена на работниците в ЦК“ [т.е. – за дешифриране на псевдонимите на вътрешните дейци]. Определя следните псевдоними за най-близките си съратници: Хр. Иванов – Дели Христемага; Д. Общи – Селим Муратооглу; Ан. Кънчев – Рушч[уклия].
1872 март, преди 5 – преглежда комитетски сметки, вписва направените разходи от Ив. Драсов – „Ваньова сметка“, от М. Поплуканов, Т. П. Драсов, Хр. Иванов, Ан. Кънчев и др.
1872 март, след 5 – ЧРК – Голям извор, го осведомява за посещението на Д. Общи и направени от него разходи за сметка на комитета; за наличието на 80 български къщи в селото.
1872 март, след 5 – пише писмо [от Южна България] до Д. Общи: осведомява го за самоубийството на Ан. Кънчев и му нарежда да замине за Пловдив, след като предаде „парите и разписките на Васил – Гложенеца“.
1872 март, 7 – ЧРК – с. Врачеш го осведомява за предадени суми от комитета на Д. Общи, срещу които очакват оправдателни разписки.
1872 март. след 7 – продължава обиколката си, отправяйки се към Чирпан.
1872 март, 9 – в уводна статия на в. „Свобода“ Л. Каравелов полемизира с някои западноевропейски вестници, предаващи неправилно положението в Османската империя и развитието на българското националноосвободително движение. Подчертава непрекъснатите опити на турската тайна полиция да залови ръководителите на революционното движение и отбелязва казаното от нейния сътрудник Хр. Арнаудов. „Правителството [турското] само тогава ще да има към нас razhodiпълно доверие, когато ние предадеме едного из българските войводи: или Панайота, или Тотя, или Дя¬конът.“ В. „Свобода“,II, бр.39 от 11 март 1872.
1872 март, 9 – пребивава в Чирпан; вписва в бележника си (с. 81) направени разноски за два дни: бръснене, тескере и друг „масраф“. На същата страница вписва и стари сметки: за дълг от 1870 г. „в Карлово за обувки“ – 70 гр. и „пак други дълг, кога доде Д. Общий из Влашко с 30 гр. земал бях назаем и нему съм ги давал – 296 [гр.]“.
1872 март, 9 – ЧРК – с. Литаково, го осведомява за предадена сума от членски внос на дейците от местния ЧРК на Д. Общи, за която очакват оправдателен документ.
1872 март, около 11/12 – продължава обиколката си, отправяйки се за Сливен.
1872 март, 12 – ЧРК – Асап Ефенди [?] го осведомява за предадена сума на поп Г. Тутмаников – 120 гр.; за абонамент на в. „Свобода“ – 20 гр.
1872 март, 13 – 15 – пребивава в Сливен; вписва в бележника си (с. 82): „15 март в Сливен масраф“ и че оставя на комитета 13 „печатни писма и разписки частни“ – 24, за събраните пари от комитетите в страната.
1872 март, след 15 – отправя се към Казанлък.
1872 март, 16 – ЧРК – Орхание [дн. Ботевград] го осведомява за предадена сума на Д. Общи, срещу която очакват да получат разписка.
1872 март, 17- Д. Общи му изпраща сметка за суми, събрани от различни комитети в Орханийско [дн. Ботевградско]; сумите и „билетите“ [разписките] ще предаде на В. Йонков, Левски отбелязва, че сметката му е връчена чрез В. Йонков.
1872 март, 17 – посещава на път за Казанлък с. Хайнито [дн. Гурково]. Записва в бележника си (с. 82), че там прави разноски за 10.5 гр. и 9 гр. – за подковаване на коня си.
1872 март, 18 – пребивава в Казанлък и вписва в бележника си (с.82), че е похарчил 7 1/2 гроша.
1872 март, 18 – Л. Каравслов – Букурещ, пише до Левски [в Българско] и му съобщава, че е взето решение на 20 април да се свика Общото събрание в Букурещ и че трябва да се изберат представители от частните комитети.
1872 март, 18 – монасите от Гложенския манастир [?] – Данаил, Евтимий и Кирил – му съобщават за сума от 1152 гроша, предадена на Д. Общи.
1872 март, след 18 – продължава пътуването си, отправяйки се към Трявна.
1872 март, 19 – 20 – записва в бележника си (с. 82), че се придвижва от с. Шипка до Трявна по „беклеметата“; посочва направените разноски – за кафе, маслини, ябълки – odaichkataоколо 27 гроша.
1872 март, 21 – пристига в Трявна; вписва в бележника си (с. 83) разноски, направени на бичкиджийпицата – 9 гр. На същата страница записва по-късно, че дава на Николчо 104 гр. „за да стегне одаичката“ [за укриването му в Ловеч].
1872 март, след 20 – П. Хитов – Белград, пише до Ст. Велков – Софийски – [Букурещ]: „Ако желаеш да отидеш в Турско, то се отправи при Дякона, защото и Димитър Общи е там.“
1872 март, 22 – посещава Габрово; записва в бележника си (с. 83) похарчени 2 гроша за храна.
1872 март, 24 – отбелязва в бележника си (с. 62), че е дал 104 гроша на куриера В. Йонков.
1872 март, 24/31 април, преди 6 – пребивава в Ловеч. Работи усилено по подготовката на Общото събрание: пише писма и образци за пълномощни; разпраща „лозинки“; събира средства и подготвя отчетни документи; дава нареждания за по-бързо и по-умело законспириране и изтегляне на делегатите от вътрешността към Румъния, които трябва да тръгнат в първата половина на април; изготвя и план за срещата на делегатите в Букурещ, като набелязва „паролите“ за явките и за деконспирирането, както и начина за регистрирането на представителите, които ще отседнат в Хаджипетровия хан в Букурещ.
1872 март, 25 – отбелязва получена разписка за приета сума от 189 гр. чрез Д. Общи.
1872 март, 25 – издава от името на БРЦК в България разписка на ЧРК – Орхание [дн. Ботевград] за получени 6 турски лири.
1872 март, 27 – пребивава в Ловеч [?]. Записва в бележника си (с. 83) разноски от 2 1/2 гр. за покупка на хартия „за разписки и писане“.
1872 март, 29 – вписва в бележника си (с. 84) разходи за ечемик, сено и за куриера Д. Пеев – Пощата от Ловеч до с. Голям извор – 52 гр.; в Оряхово – 8 гр. и за каик в лошо време там – 40 гр.
1872 март, 30 – записва в бележника си (с. 83), че е дал 40 гроша на куриерите от Търново и Лясковец „за представителите за Общото събрание]“.
1872 март, 30 – пише писмо – от Ловеч [?] до членовете на ЧРК – Търново и Лясковец. Съветва ги да изпратят подготвени делегати на Общото събрание с думите „сляпо никой да се не повожда в работа “; информира ги, че ще докладва за положението в България във Влашко – „там дето ще стане скупщина от българи чисто народни от разни места. Засега там в[ъв] Влашко отивам аз, от страна на ЦК с горните представители ще явим работите ни как вървят в Българско и върху това ще [в]земем мнението на нашите братя оттам“.
1872 март, края – пише писмо до членовете на ЧРК в Тетевен и с. Видраре. Упреква ги, че още не са избрали представител за Общото събрание, с думите: „Недейте да се показваме пред вънкашните ни братя неспособни и страшлювци, защото тий, като ни гледат таквиз, не щат и да ни вярват, че ний вече чувствуваме жажда за свобода и че ден напред гледаме да отхвърлим яремът си от вратът. Пък оттам чакаме голяма помощ!“ Предлага да го упълномощят да ги представлява на събранието.
1872 март, края – написва в Ловеч текста на паролата, която вероятно е предвиждал, за да се „припознават“ представителите на Общото събрание.
1872 март, края – април, началото – определя писмено най-удобното място за преминаване на р. Дунав от България за Влашко.
1872 март, края – април, началото – обмисля и записва в бележника си (с. 114) проект за въпроси, които възнамерява да постави пред Общото събрание в Букурещ.
1872 март, края – април, началото – вписва в бележника си (с. 19 – 27) събрани в 7 точки указания (предназначени вероятно за подготовката на представителите за Общото събрание или като план за работата на революционните комитети] за: събиране на материални средства; подготовка на тайни къщи; необходимостта от пароли за обезпечаване сигурността на комитетската тайна; нуждата от издирване на войводи; правилното разпределяне на задачите – според способностите на революционните дейци; необходи¬мостта от проверка на извършената работа.
1872 април, 1 – 4 – пише [от Ловеч ?] до ЧРК – с. Голям извор: Представителите за Общото събрание във Влашко от комитета им, както и тези от Тетевен и Етрополе да бъдат готови след 15 – 20 дни за път: да бъдат снабдени с по 10 турски лири.
1872 април, 4 – записва в бележника си (с. 83) две суми: на куриера от с. Голям извор – 17 1/2 [гр.] и на „Тракийската поща“ за представител] – 54 [гр.]; попълва и образец на квитанция за приета сума от ЧРК в Стара Загора.
1872 април, 4 – изпраща от [Ловеч ?] до членовете на ЧРК – Сливен и ЧРК – Троян, две писма, в които определя начина за издаване на квитанции срещу получени суми в полза на организацията и съобщава на сливенци за смъртта на Ан. Кънчев: „Колкото на-прави остави името си безсмъртно! За чес[т]ните хора е такава смърт!“ Иска от троянци отчет за работата им сред по-издигнатите граждани и настоява да дадат бележките си върху проектоустава и да упълномощят ловешкия представител да ги представлява на Общото събрание, ако не са избрали делегат от своите членове.
1872 април, преди 5 – Хр. Иванов – Големия – Търново, му пише писмо, което изпраща по отец Матей.
1872 април, 5 – изпраща писмо от [Ловеч ?] до Хр. Иванов – Големия – Търново: съобщава му за получена сума чрез отец Матей и изпраща исканите разписки; информира го, че възнамерява да посети Търново след месец-два. [Подпис:] Ас. Дер. Кърджалъ
1872 април, преди 6 – ЧРК – Троян, му пише [до Ловеч]: съобщава, че в отговор на изпратените им наставления [от 4 април] вече са избрали представител за Общото събрание; приемат проекто-устава и отчитат дейността си.
1872 април, [6] – в писмо от Ловеч до ЧРК – Сливен, съобщава, че изпраща кочан с разписки, които ще се дават срещу събраните за делото пари, и дава указания за отчитане на комитетските средства. Завършва писмото с думите: „От днес тръгвам за въ[в] Влашко.“ [Подпис:] Ас. Дер. Кърджалъ
1872 април, 6 – придружен от М. Поплуканов тръгва [от Ловеч ?] с тескере на името на Д. Пеев, за да присъствува на Общото събрание във Влашко – Букурещ. Пътуват вероятно по установения конспиративен канал: Ловеч – Плевен -Туриу Мъгуреле. Записва в бележника си (с. 83): „6 апр[ил) тръгвам за във Влаш[ко] с предс[тавителя М. Поплуканов] през Ор[яховската] граница; от Алилаа Селевли [т.е. Ловеч| до Ор[яхово] за разноски три дни с кон с йоще един другар, за да ме изпрати и да сес върне; за другарят да се върне с три коня, за пашапорт – 17 1/2 [гр.]”.
1872 април, 11 – юни, 1 – води точни сметки за направени разходи по пътуването си във връзка с Общото събрание в Букурещ; отбелязва комитетски буквен и цифров шифър.
1872 април. 11 – записва в сметките си [в Букурещ) разходи за оръжия, далекогледи, букви за печатницата [в Ловеч], броеве на „Свобода“, както и лични разходи – за ядене и др. Пребивава 80 дни в Румъния – най-вече в Букурещ и Турну Мъгуреле, но посещава и други градове – където не само участвува най-дейно в Общото събрание и при изработването на Устава на БРЦК, но и съставя в някои селища частни революционни комитети сред емиграцията.
1872 април, 13 – пристига благополучно в Турну Мъгуреле заедно с М. Поплуканов след едноседмично пътуване, където отсядат в дома на Д. Попов.
1872 април. 13 – пише от Турну Мъгуреле до П. Хитов – Белград, за да го покани за Общото събрание в Букурещ.
1872 април, 13 – пише приписка към писмо на Д. Попов – Турну Мъгуреле, до Ф. Тотю – Одеса: ,.Днес пристигнах благополучно и утре тръгвам. Гледай да до[й]деш и ти по-скоро.“ [Подпис:] В. Л[ъвс]кий
1872 април. 14 – отправя се от Турну Мъгуреле за Букурещ, където ще се състои Общото събрание на БРЦК с представителите от България и от Румъния.
1872 април, 14 – пристига в Букурещ вероятно след обед, придружен от М. Поплуканов, и отсяда в дома на Л. Каравелов – ул. „Вергулуй“ № 33.
1872 април, 14/15 – 28 – пребивава в дома на Л. Каравелов, където беседва с него по важни въпроси във връзка с предстоящото събрание. Среща се с различни дейци. Вероятно прекарва там и великденските празници- 16 – 18 април, и Гергьовден – 23 април.
1872 април, 16/18 – отбелязва разходи от 84 гр.: „за три дни по Великден и още едно веселие, коги замина лясковския представител“.
1872 април, 29 – присъствува на откриването на Общото събрание на БРЦК, свикано в дома на Л. Каравелов. Тук се събират общо 26 делегати от България и Румъния с право на 45 гласа. Левски участвува в петте заседания (29 април – 4 май) в ролята на представител на няколко частни революционни комитета от Южна България, като има право па три гласа. Избран е в четиричленната комисия (Л. Каравелов, К. Цанков, Левски, Т. Пеев) за съставяне на Програмата и преглеждане на Устава на БРЦК.
1872 април, 29 – май, 4 – съставен е „Протокол за решенията на заседанията на Централния български революционен комитет“; в него са набелязани разглежданите въпроси и взетите решения в проведените пет заседания; подписан е от 20 души, между които и от „В. Л[ъвс]кий и е подпечатан с печат с текст: „Български револ. Централни комитет“.
1872 април, 30 – съставя заедно с останалите трима от комисията – Каравелов, Цанков и Пеев – Програмата; преглеждат Устава, за да го докладват на следния ден – 1 май – на второто заседание на Общото събрание.
1872 април, 30 – Ст. Велков-Софийски – Букурещ, пише до П.Хитов – [Белград]: останал в града, за да дочака пристигането на Левски с още няколко дейци от България; Левски е дошъл на 12 април [?] и приканва стария войвода да дойде, за да се уреди неговото минаване в отечеството. Левски е писал на Хитов от Турну Мъгуреле, за да го покани на събранието.
1872 май. 1 – като член на комисията, избрана на 29 април, докладва на в т о р о т о заседание, заедно с останалите членове, изработената Програма и прегледания Устав, прочетени пред представителите и членовете на БРЦК.
1872 май, 2 – участвува в третото заседание на комисията и на представителите, които правят „забележки по вишегласие“ по текста на Устава.
1872 май, преди 3 – Д. Попов – Турну Мъгуреле, му телеграфира в Букурещ чрез Л. Каравелов: известява, че не ще може да присъства на Общото събрание.
1872 май, преди 3 – отправени са до него в Букурещ чрез Д. Попов – Турну Мъгуреле, писма от България.
1872 май, 3/15 – Д. Попов – Турну Мъгуреле, му пише в Букурещ: уведомява го, че ще бъде представен на Общото събрание [на което е възпрепятствуван да присъствува] от А. Бръшлянов, комуто да даде пари за пушката; надява се, че е получил писмата от България, които препратил до Л. Каравелов. П. Хитов също не ще присъствува на събранието поради болест.
1872 май, 3 – участвува на ч е т в ъ р т о т о заседание, на което продължава разглеждането на Устава с нанасяне на съответни бележки до края на текста, т.е. от деветата глава „до свършването му“; участвува във вземане на решение да бъде напечатан Уставът и да се пристъпи към избирането на членовете на БРЦК
1872 май, 4 – участва заедно е членовете на комисията и останалите представители на петото заседание на Общото събрание, което приема оставката на „досегашният Централен комитет“ и избира нов, начело с Л. Каравелов, упълномощен „да избере и другите членове, които са потребни според гл. Ш-та, чл. 1-й [на устава]“.
1872 май, 4 – Хр. Иванов – Големия – Търново, му пише, че иска оправдателни документи за направените от комитета в Русе разходи; предлага куриерите да бъдат добре въоръжени, искания револвер ще му изпрати.
[На с. 2 бележка от Левски:] „Асланоолу Асан, № 2-й“. Писмо¬то е адресирано: „За господина Драгана Мирчова в Авжилари.“
1872 май, след 5 – Н. Обретенов – [Русе?] записва следните сведения за Общото събрание: „На 1872 г., май 1 стана първото събрание в Букур[ещ]. Представителите от България бяха: Васил Левски, който представляваше цяла Тракия; и се потвърди Левски, за да бъде главен апостол на дяла България, Тракия и Македония “.
1872 май, след 10 – 15 – Д. Общи го осведомява за разпратени от властта шпиони по селата за поведението на дякон Паисий и провокационните му действия и думи.
1872 май, 11 – присъствува на празник, уреден в Букурещ по случай деня на равноапостолите Кирил и Методий.
1872 май, след 11 – взема участие и във „веселието“, уредено в Букурещ по случай отпътуването за България па „лясковския представител“.
1872 май, преди 15 – пише писмо от Букурещ до Д. Попов – Турну Мъгуреле, в което изразява задоволството си от провеждането на Общото събрание и съобщава, че ще мине през Турну Мъгуреле след няколко дни.
1872 май, 17 – [Д. Общи?] му изпраща бележка и настоява за редовното изпращане па в. „Свобода“, защото комитетските дейци негодуват.
1872 май, 18 – Д. Попов – Турну Мъгуреле осведомява П. Хитов – Белград, че преди три дни [15 с.м.] получил писмо от Левски, който с доволен от Общото събрание; след няколко дни щял да мине през Турну Мъгуреле на път за България.
1872 май, втората половина – юни, началото – фотографира се в Букурещ в цивилно облекло; уговаря изпращането на портретите да стане чрез Д. Попов.
1872 май, втората половина — юни, преди 2 – пребивава в Букурещ, където помага за дооформяно на документацията от взетите решения на Общото събрание и за отпечатването на устава. Завършва подготовката си във връзка със заминаването си за България; получава пълномощно от БРЦК с големи права за бъдещата си дейност; изготвя писмената си клетва пред комитета и пр.
1872 юни, 14 – БРЦК – Букурещ, в окръжно до частните революционни комитети в България съобщава: представителите на Общото събрание са решили отпечатването на Устава; продължават се пълномощията на Левски като ръководител на организацията в България; той или негов доверен човек ще посети комитетите (след завръщането си в отечеството] и ще подири сметка за разходите и дейността им. [Запазени са екз. до Лясковец и Сливен].
1872 юни, 16 – БРЦК – Букурещ, му издава „упълномощие“: гласува му пълно доверие и широки пълномощия: „Същото лице представлява Българският централен революционен комитет в[ъв] [в]сичко и действията му са неограничени, разбира се, по пределите на уставът.“ В пълномощното е посочен с две имена: Аслан Дервишооглу kletvaКърджалъ (В. Левский).
1872 юни, 16/28 – в отговор на полученото пълномощно съставя и подписва клетва, която завършва с думите: „и се заклевам пред нашето отечество България, че ще следвам точно длъжностите си“. [Подпис:] В. Левский
1872 юни, 16 – написва разписка в Букурещ, която предава на Л. Каравелов – за да удостовери, че приема от Д. Цепович 590 гроша.
1872 юни, около 16 – пребивава още в Букурещ. Предава на К. Цанков текст на парола за свръзка. На гърба на листа К. Цанков бележи: „Знакът в писмата на БРЦК до В. Левски ще бъде засега, докато се не улови неговата тайносг, долният“ (следва изписан знакът, подобен на буква „Т“). Написва в [Букурещ?] и други бележки: „Знакът ми е долуподписаният В. Левский“; също отбелязва „Адреси за мене: г-н Д. X. Попов за В. Лъвский в Т. Мъгуреле. Друга: г-ну Христо Иванов Книговезец в Търново и така приятелю, според надписът на притвореното, моля ви, дайте го на пощата. Името ми ще бъде: Драгньо Костов в Казанлък.“
1872 юни, около 16 – пише заплашително писмо [Букурещ] до чорбаджи Петко в Карлово, когото уведомява, че: „Скоро, скоро е денят за общонародно въстание и на сборното място всеки ще се вика да даде работата си според силите на всеки един“. Обвинява го, че е народен враг и му нарежда по силата на „това право и упълномощие от Централния комитет, което Левски има, за да действува „пред когото и да е българина според силите му“, да даде 25 турски лири за делото; да му съобщи готов ли е за тази сума с писмо до Д. Ценович в Букурещ надписано „За Първан Найденов“. [Подпис:] В. Лъвский
1872 юни. след 16 – преди 26 – напуска [?] Букурещ. На път за България се отбива в Олтеница и в Гюргево, където престоява известно време. Среща се с местни дейци, от които узнава, че има недоволство срещу Л. Каравелов. Извършва и организационна работа.
1872 юни, преди 27 – среща се в Турну Мъгуреле с другаря си от двете легии – Т. Пантелеев, когото уговаря да преведе някои военни инструкции от сръбски на български, но Пантелеев се оказва несериозен и не изпълнява заръката на Левски.
1872 юни, 27 – 30 – пребивава три-четири дни в Турну Магуреле, откъдето пише няколко писма до членове на БРЦК в Букурещ и извършва важна организационна работа, в резултат на която е избрано ръководството и е утвърден съставът на местния ЧРК. Поръчва да се изпратят необходимите за този комитет книжа.
1872 юни, около 27 – пише от Турну Мъгуреле до Л. Каравелов – Букурещ, и му съобщава, че изпраща две писма – до Ф. Тотю и Ил. Луканов в Одеса; моли го да ги прегледа и да приложи във всяко от тях по един устав.
1872 юни, 27 – уведомява с писмо от Турну Мъгуреле Л. Каравелов – Букурещ: готви се на следния ден [т.с. на 28 юни] да отпътува за Бекет, „а после три дни може за в Българско“ и го моли да разпрати уставите по частните комитети във Влашко. Уведомява го, че някои емигрантски дейци са против него, защото искал да се налага. Уговаря начина за изпращането на в. „Свобода” в България. Подканя да се създадат нови частни комитети в Румъния.
1872 юни, 27 – изпраща от Турну Мъгуреле писмо на К. Цанков – Букурещ, в което пише, че емиграцията в Олтеница и в други градове се е активизирала; вярва, че работата ще тръгне добре: „защото им казах, че главният цент[ъ]р е в Българско“. Известява, че Л. Каравелов не бил гледан добре, защото нападал „старите“, а Левски е против открити нападки срещу богатите, които могат да подкрепят материално делото. [Подпис:] Драгой Стойчов
1872 юни, 27 – Хр. Иванов – Големия – Търново, пише писмо до Н. Сирков [Халача – Ловеч] и му нарежда до завръщането на Левски от Румъния да прибере и запази изпратените по отец Матей [Петров – Миткалото] книжа – писма и устави; да предаде на Левски, че трябва да изпрати квитанции за Русе и Лясковец. Известява, че ще дойде в Ловеч да се срещне с Левски и да разговаря по важни комитетски въпроси и че променя псевдонима си на „Дели Христемага“.
1872 юни, между 27 – 30 – изпраща бележка [от Турну Мъгуреле?] до Л. Каравелов и до Ол. Панов – Букурещ, че желае да се запознае с П. Каравелов, за когото научил, че се върнал от Русия. На гърба на листа добавя текст до Панов: „Дрехите си получих и пренесоха се. Портретите ми ги изпратете чрез Д. Хр. Попов“.
1872 юни, 30 – пише последното си писмо от Румъния, адресирано до К. Цанков – Букурещ, с което го известява, че тръгват за Бекет, за да премине оттам Дунав за България; уведомява го за броя на членовете на новосъставения комитет в Турну Мъгуреле с думите „…Председател, подпредседател и касиерин и 15 членове се съставиха, докато бях в градът“. Моли го да изпраща всичко до Д. Попов и завършва писмото: „Сбогом, сбогом, сбогом!“ [Подпис:] Драгойчо Иванов
1872 юли, 1 – пребивава в Бекет на път за България; среща се с П. Йорданов и П. Катранов, изявили желание да се включат в делото.
1872 юли, 1 сутринта – завръща се в България след тримесечно отсъствие. Преминава за последен път Дунав „по 9 часа от Бскет за в Оря[х]ово“. Отбелязвайки, че е пътувал добре и е пристигнал „благополучно“. Очакван е от Д. Пеев – Пощата, с когото се отправят за Ловеч. Там отсяда в дома на Н. [Сирков] – Халача. Получил пълно доверие отустав БРЦК – Букурещ, облечен с големи права за бъдещата си работа по подготовката на въстанието, заема се веднага да запознае членовете на частните комитети с решенията, взети на Общото събрание, с разпращането на отпечатания Устав на БРЦК, със съдържанието на окръжното писмо от 14 юни [вж. по-горе] и пр. Предава на Д. Пеев „петдесет устава с червени корици“ [т.е. отпечатания устав] и писмо за Д. Общи в Тетевен; записва и някои сметки, свързани с отминалото пътуване.
1872 юли, 2 – пише от Българско – [Ловеч] на К. Цанков [?] – Букурещ и му поръчва да закупи 500 пушки – пари да вземе от „родолюбиви богати“. Уведомява го, че самият той е в крайно лошо материално състояние: „Днес останал съм без жълтичка и съм в големи мъки“. [Подпис:] Драгомирчо ИвановHristo_Ivanov_Golemiq
1872 юли, 6 – Хр. Иванов – Големия – Търново, му изпраща писмо, адресирано до „Ас. Дер. Кърджалъ“ – [Ловеч]; честити му завръщането от Влашко и го съветва да бъде предпазлив защото: „Като тебя ни[й] не можем спечели никога“. Поздравява го и от името на Ив. Хаджидимитров. Пише му, че комитетите от Русе, Лясковец и Търново имат нужда от квитанции за събиране суми за делото; че му трябва отрова и че му е изпратил и друга пушка.
1872 юли, 9 – Д. Попов – Турну Мъгуреле, му пише [в Ловеч?], че поръчаните куршуми са пристигнали в Галац и Левски трябва да съобщи какво количество е необходимо още. Уведомява го, че Л. Каравелов писал за пристигналите в Букурещ представители за Общото събрание, които дошли по-късно и не заварили Левски.
1872 юли, първата половина – Д. Общи изпраща до него и до Революционния комитет – Ловеч, писмо; обиден е, че не е присъствувал на Общото събрание и иска да му се пратят екземпляри от уставите и да се срещне с Левски.
1872 юли, 10 – пише писмо до ЧРК – Котел, и изпраща разписки.
1872 юли, 11 – Хр. Иванов – Големия [Търново] му изпраща писмо и го моли да бъде  предпазлив с думите: „Голямо предпазвание на живота си, понеже с вас народът ще може да работи и да успее; от вази се иска благоденствието на нашия народ и от вашият свят подвиг.” Левски отбелязва: „№-р 3-й“.
1872 юли, 11 – Дякон Паисий [Орхание – дн. Ботевград] му праща бележка, че е броил 5 бели меджидии на М. Попов за ЧРК в Орхание. Левски отбелязва: „Дяконова [сметка] №-р 7-й“.
1872 юли, 11 – ЧРК – Враца, го осведомява с писмо за следното: че Д. Общи се е срещнал в Етрополе с двама дейци от града им и ги развел из Орханийско, за да се запознаят с делото; че комитетските членове са се увеличили с 8 души; че са изпратени 2 турски лири „за нужните ни за работене вещи“ [оръжие?] Левски бележи: „1872 на юлия 16-й, получено [от] Аврамачу Юсовиков №-р 2-й“.
1872 юли, 12 – Д. Попов – Турну Мъгуреле, пише до Л. Каравелов – Букурещ, че по споразумение с Левски абонаментите за в. „Свобода“ в България занапред трябва да се изпращат чрез Руското консулство в Русе.
1872 юли, 13 – Д. Общи с писмо [писано от секретаря му В. Бошаранов] го осведомява, че не са изготвили още сметка за направените от него и секретаря му разходи; че са променили псевдонимите си: Д. Общи – на Д. Македонски, В. Бошаранов – на Селим Мургашооглу.
Левски отбелязва: „1872, на юлия 16 получено; №-р 1-й“

1872 юли, 13 – ЧРК – с. Голям извор му пише: уставите, разписките и окръжните писма „разнесоха се по назначените от вас места“; ЧРК в с. Батулци известили за събрани суми; налице е голяма сума от „Васил от Букурещ“ и чакат наставления за прибирането й; ново съставеният комитет във Враца ще внесе суми, но след като получи устави и разписки.
На с. 2 Левски бележи: „1872 на юлия 16 получено Сюлейманооглу Дауд – №-р 1-й“.
1872 юли, 14 – пише писмо до ЧРК – Котел.
Оригиналът е загубен; описанието е по: писмо от 16 юли от Левски до ЧРК – Котел
1872 юли, преди 15 – разпраща до частните комитети в страната отпечатания Устав на БРЦК и призовава към строгото му спазване и най-усилено събиране на средства за делото. Пише до Д. Общи и го вика за среща в Ловеч; нарежда му да организира убийството на дякон Паисий поради опасения за предателство на делото.
1872 юли, 15 – в писмо до ЧРК – Сливен, набелязва предстоящите мерки и действия за подготвяне на народа за въстание; изпраща им 40 „коли“ [кочани] разписки, 40 устава [на БРЦК) и окръжното писмо от 14 юни 1872 г., отпечатано в Букурещ след Общото събрание [вж. по-горе].
[Подпис: | Аслан Дервишоглу Кърджалъ
1872 юли, след 15 – изпраща [от Ловеч ?] окръжно до частните революционни комитети в Орхание [дн. Ботевград], Етрополе, Гложене, Джурово, Осиковица, Врачеш и другаде, в което изисква да се води финансова отчетност и да се раздадат уставите; събраните пари да сe внесат в ЦК [в Българско], като се вземе разписка от лицето, което ще дойде да ги получи.
[Подпис:] Аслан Дервишоглу Кърджалъ Оригиналът е загубен
1872 юли, след 15 – изпраща писмо „от Българско“ – [Ловеч ?] до ЧРК – с. Черни Вит [?], в което прилага устави; дава наставления за издаването на разписките при събирането на пари; предупреждава да търсят пълномощно от всеки пратеник на БРЦК. По-ръчва писмата до него да се адресират така: „Аслан Дервишооглу
Кърджялъ. В. Търново“, да се поставят „в други плик и на пликът“ да се пише: „за г-на Марин Поплуканов, ханджи – в Ловеч“. Води сметки но комитетските разноски; записва
бележки и адреси на съратници.
1872 юли, след 15 – в две писма до ЧРК – Троян, нарежда изпратените устави да се разпределят между членовете; касиерът да води строга отчетност за внесените пари; всеки деец да си набави оръжие. Набелязва мерки за въстанието през лятото на 1872 г. Определя начина за кореспондиране с ЦК. Оригиналите са изгубени;
1872 юли, втората половина – обмисля и избистря концепцията си за реорганизация в комитетската мрежа чрез създаване на окръжни центрове. Пристъпва към тази реорганизация още в края на месеца.
Ср. по-долу: юли, 25 – пълномощно до Хр. Иванов – Големия.
1872 юли, 16 - ЧРК – Котел, му пише, че са приели изпратените от него две писма от 10 и 14 юли заедно с разписките, че в града им няма условия за революционна дейност и броят на членовете е незначителен. Съобщават имената на народни врагове, които трябва да се ликвидират.
Левски поставя на писмото входящ № 12.
1872 юли, 17 - изпраща писмо до ЧРК – Враца, с приложени към него устави, окръжното писмо на БРЦК от 14 юни с.г. и разписки. Оригиналът е загубен;
1872 юли, 18 – ЧРК – Етрополе, му пише до Златица [?], като го поздравяват с благополучното му завръщане от Румъния, уверяват го, че членовете ще се съобразят с предписанията на БРЦК и настояват въоръжаването на хората да не се бави, а също така да даде пълномощно на Т. Пеев и поп Г. Тутмаников за събиране на средства в Радомир, Кюстендил, Македония, като упълномощените ще обиколят градовете, „които са преддверието на Македония“, и трябва да имат пълномощия, разписки, отрова и пр.
Бележка от Левски: „Бочукоглу №-р 3-й от 18 юлия“.
1872 юли, 20 – съставя две сметки за комитетски разходи: „за тайната полиция“ в Търново и за Ловеч, „за да убият Величка ефенди“ – всичко 240 гр. Други 107 гр. – пак за тайната полиция в Ловеч, която не успяла да прибере пари от „не народни“ и във връзка с това били изразходвали суми за коне. разноски за „шест деня“.
1872 юли, преди 21 – пише от Българско – [Ловеч] до Л. Каравелов – Букурещ, че предприема обиколка, за да даде тайните знакове; възнамерява да отстрани „из службата му“ Д. Общи, който не се съобразява с устава. Изпраща с 8 – 10 000 гроша поп Кръстю [Никифоров] от Ловеч да преговарят за издаване на вестник на вътрешната организация. Дава наставления за препращане на в. „Свобода“. Иска информация относно начина за пълнене на фишеците [патроните]. Загатва за предстоящата разправа с предателите, като „се почне с черна глава“.
[Подпис:] Ас. Дер. Кърджалъ
1872 юли, 22 – Д. Общи съобщава за убийството на дякон Паисий, извършено предния ден.
Бележка от Левски: „Д. Общи №-р 2-й от 22 юлия“.
1872 юли, преди 25 – планира пътуване до Плевен.
1872 юли, 25 – пише [чрез Русе], след 25-дневна най-активна разяснителна работа сред частните комитети, до БРЦК – Букурещ. Осведомява ги, че „Народът ни е твърде добре приготвен духом“, но подчертава голямата оскъдица на средства. Настоява „Докато се наредим и приготвим вътре, нека се приготвят и главни водачи“, т.е. да се уреди въпросът с главните военни ръководители.
[Подпис:] К. Н. [?] Марков“
1872 юли, 25 – пише [чрез Русе] до Л. Каравелов – Букурещ,и подчертава принципното си убеждение за между балканско сътрудничество с думите: „Целта ни в Българско е братство е всекиго, без да гледаме на вяра и на народност, ръката си подаваме всекиму, който желае да пролива кръв с нас заедно за живот и свобода човеческа.“ Изтъква, че приема предложението на Каравелов за съвместни действия със сърбите и настоява той да спомогне за приемането на 150 – 200 души „във войнишкото училище“ в Белград.
[Подпис:] В. Лъвский
1872 юли, 25 – пише до Д. Попов – Турну Мъгуреле, и дава указания за закупуване на пушки и други бойни потреби. Известява, че след 15 дни [т.е. към 10 август] ще отиде в Плевен. [Подпис:] Ас. Дер. Кърджалъ
1872 юли, 25 – издава пълномощно [вж. по-долу – 1 август] на Хр. Ива¬нов – Големия, който е „ верен, решителен и постоянен“, да отговаря за шест частни революционни комитета около Търново, и който „ отсега нататък упълномощава се до известно време
да работи за освобождението на милото ни отечество България
[Подпис:] Аслан Дервишооглу Кърджалъ Оригиналът е загубен;
1872 юли, 25 – ЧРК – с. Джурово, му пише на адрес „Аслан Дервишоглу Кърджялъ в Златица“: „Както ви е обичаят по частните комитети да ходите, ако би да се е случило да се намирате [т.е. да дойдете] и в тойзи час ний комитет, желаем да се видим“.
Уведомяват го и за събрани пари. Левски бележи: „№-р 3-й, юлия 28, 8 коли от № 4008 – 4064, десет устава, шест окръжни писма“.
Vraca1872 юли.25 – ЧРК – Враца,му пише,че с писмото му от 17 юли са получили приложените към него окръжно на БРЦК от 14 юни с.г., устави и разписки и веднага след това броят на членовете се е увеличил. Печатът им не е готов. Очакват идването на Левски за по-конкретни разпореждания. Във Врачанския балкан се появила хайдушка чета, предвождана от Васил [?].Левски отбелязва върху писмото „Аврамачо Юсификов“ [Враца].
1872 юли, около или след 25 – отбелязва в бележника си (с. 47) адрес в Трявна: ,,Аслан Дервишоглу Кърджалъ, чрез Христо Книговезецът.“ Записва, че в Ловеч остава същата свръзка – чрез М. Поплуканов в хана на дядо Станчо.
1872 юли, 26 – Л. Каравелов – Букурещ, отправя до него писмо, което Левски получава на 6 август заедно с писмо от Ол. Панов. Оригиналът е загубен;
1872 юли, 26 – пише писмо до ЧРК – Етрополе, или до председателя [Т. Пеев]. Оригиналът е загубен;
1872 юли, преди 29 – планира свикване на общо събрание на частните комитети в страната, което не се осъществява.
1872 юли, 29 – ЧРК – Етрополе, отправя две писма – до него в Кърклисия и до ЧРК |Джурово ?]. С първото отговарят на писмото на Левски от 26 с.м. и го уведомяват, че са приели изпратената им документация. Известяват за разследвания и арести след убийството на дякона Паисий и че тетевенският мюдюрин се опитал да включи и Т. Пеев в издирването срещу награда; Пеев предлага да се подготви българското население в Македония, където по- късно да се проведе и събранието с „депутати“ – верни и изпитани. Напомня на Левски да се пази.
Във второто писмо Т. Пеев търси съдействие от „Илерически“ както за отлагане на събранието, така и за настояване пред Левски да му се издаде (на Пеев) пълномощно за Македония.
1872 юли, 29 – ЧРК – Тетевен, му пише, че с второ писмо ще му съобщят „та да дойдете да земнете стока, а сега си стойте на място, защото не е время“. Писмото е с адрес: „Аслан Дервишоглу Кърджялъ в Русчук“.
Левски отбелязва върху писмото: „Дервишоглу Меемет Кърджялъ, № 4-й“.

1872 юли, края – обикаля района, поверен на Д. Общи, при което комитетските Obshtiдейци се оплакват от проявената недисциплинираност на Общи. Угрижен да не стане провал, изисква от комитетите да потвърдят писмено всички обвинения срещу Общи. Призовава дейците, снабдени с пълномощия, за да ги закълне по новия устав и да завери пълномощните им „с новия печат“. Замисля издаването на вестник от Вътрешната организация. Занимава се усилено с организиране на окръжните центрове, с отстраняване на неподходящите дейци и с набавяне на оръжие.
1872 август, 1 – отправени са до него бележка и писмо от поп Г. Тутмаников [?] – с. Джурово, с които Тутмаников го осведомява за получено писмо [от Етрополе от Т. Пеев ?], който настоявал да му се издаде пълномощно за Македония. Изказва недоволство, че Левски не се е срещнал с Пеев. Левски отбелязва върху писмото: Илирически №-р 6-й
1872 август, 1/13 – Хр. Иванов – Големия – [Търново] пише до Н. Обретенов – Русе: упълномощен е от Левски за организатор в Търновско, пълномощното му може да се види от комитетите.
1872 август, 2 – Ив. Драсов – Ловеч, пише до Д. Попов – Турну Мъгуреле: „Потрудете се дано се пренесеше [оръжието] с варкаджиите, за които ни казва В. Левский, че били и те в работа, защото инак не можат ги пренесе всичките.“
1872 август, 3 – пребивава в Ловеч, откъдето пише до Л. Каравелов
553, Букурещ, и до Д. Попов – Турну Мъгуреле, като настоява да се ускорят преговорите със сръбското правителство за приемане на българи във Военното училище в Белград. Иска да му се изпратят още 200 екземпляра устави и квитанции и да се побърза с отпечатването на войнишките правила. Поръчва С. Младенов да се връща в България, тъй като ще трябва да се провеждат акции за принудително събиране на средства, крайно необходими за предстоящото въстание. Осведомява за подобна акция, извършена от тайната полиция, която ликвидирала лясковския чорбаджия В. Козлев. Съобщава, че му е необходим и [Ол.] Панов и че чака оръжие от Галац.
[Подпис:] Ас. Дср. Кърджалъ
1872 август, 3 – ЧРК – с. Голям извор изпраща до него писмо в Цариград. Предупреждава го да не идва да прави събрание, защото властта е много бдителна; пуснати са и шпиони. Уведомява го, че комитетът от с. Батулци иска устави, окръжни писма и разписки, нужни за набирането на пари и че ЧРК във Враца го очаква, но трябва да избере по-безопасен път до там. [Адрес:] „За Аслан Дервишоглу Кърджалъ в Цариград“.
Върху писмото Левски отбелязва автора и входящия номер: „Сюлюманооглу Дауд – №-р 7-й“.
1872 август, 3 – вписва на бележка лични разноски – 54 гр. „за ядене и пране в тайните къщи“, в които живее в Ловеч; „за отношението на Д. Общи“; „пари за пушки и събирането им на едно място“ и др.
1872 август, 3 – Хр. Иванов – Големия – Орхание [дн. Ботевград], му пише в Лозарево, че в Лясковец са убили Васил Козлев, уловили Димо и момчето му, които издали много хора. Задържан е от властта М. Станчев. Известява, че задачата, с която го е натоварил, ще бъде отложена за кратко време и да не идва, докато не му пише. Писмото е адресирано: „За Кърджала Мустафа Дервишооглу в Лозаряво“, а Левски отбелязва върху него: „Асланоолу Асан, №-р 4-й“.
1872 август, 4 – пише от Българско [Ловеч ?] до Хр. Иванов – Големия [Търново ?] да оцени правилно гласуваното му чрез даденото пълномощно доверие; да действува смело и да уважава „народната работа повече от всичко друго“. Честити венчавката му и го осведомява, че има задържани във връзка с убийството на лясковския чорбаджия В. Козлев, а арестуваните по убийството на дякон Паисий, извършено от Д. Общи в Орхание [дн. Ботевград], са малко. Известява го, че след 25 – 30 дена (след 15 август) се готви да посети Търново.
1872 август, 5 – получава писмо от Ан. Попхинов – [Плевен], в което е отразен задълбочилият се конфликт помежду им, започнал още през пролетта поради системни нарушения на комитетската дисциплина от страна на Попхинов, който изказал открито недоволство от принципните критични бележки на Левски, когото дори заплашва. Осведомява го, че уж и брат му Д. Попов е на негова страна; твърди, че Д. Общи работи добре.
1872 август, 6 – пише писмо от Българско [Ловеч ?] до д-р К. Робев [Охрид]. Напомня му срещата им в Цариград и разговора, който са водили относно разширяване мрежата на Вътрешната организация, и подчертава, че никога не е забравял и Македония с думите: „ние мислим, че ако трябва да се развие байрака, това трябва да стане и по синките страни на нашето отечество… От никъде помощ не можем да чакаме, нито пък да желаем, каквото направим, сами да си го направим.“ Възнамерява да мине към Щип и Скопие, да посети и Охрид, за да организира и там делото, но засега още не може да се откъсне от другите си задачи. [Подпис:] Дервишооглу Аслан – В. Лъвский Оригиналът е загубен;
1872 август, 6 – пише [от Българско – Ловеч ?] до ЧРК – с. Батулци. Изпраща разписки и устави, нарежда да се събират пари и всичко да се препраща до с. Голям извор чрез Д. Пеев – Пощата. [Подпис:] Аслан Дервишооглу Кърджалъ
1872 август, 6 – Т. Пеев – Етрополе, му пише и го съветва да се отложи замисленото събрание поради засилените гонения на властта но повод убийството на дякон Паисий. EtropoleОсведомява го, че Д. Общи успял в задачата си въпреки допуснатите грешки и слабости. Информира го и за слуха, че Левски настоявал много младежи да се изпратят на военно обучение [в Белград] и изказва мнение премахването на „изродите“ да става чрез отравяне.Предлага за предстоящото въстание формата на войнишкото облекло и вместо да се свиква събрание, да се изпратят апостоли за агитация на бъдещата революция. Одобрява идеята му за организиране на окръжни и околийски центрове; съставил е при обиколките си частни комитети в Лом, Силистра, Черна вода [?].
1872 август, 8 – частните революционни комитети в с. Видраре и с. Голям извор му изпращат две писма, с които го уведомяват, че във Видраре получили устави, окръжни писма и квитанции. И двата комитета се солидаризират по отношение проявите [на поп Г. Тутмаников ?] и молят Левски да го мъмри.
Левски отбелязва върху писмото: „Хасан Касан, №-р 10-й и „Сюлюманоглу Дауд, №-р 11-й“.

1872 август, 8 – Д. Попов [Турну Мъгуреле] отбелязва, че пише писмо до Левски в отговор на неговото от 3 август с.г.
Оригиналът е загубен;
1872 август, около 10 – възнамерява да замине за Плевен, където ще отседне в „Мръвковия хан и ще прибере лично изпратените от БРЦК – Букурещ, чрез Д. Попов – Турну Мъгуреле, комитетски книжа и други неща.
1872 август, 12- 14/15 – пребивава в Ловеч, в дома на М. Понлуканов, където се подготвя за нападение над къщата на Денчо Халача с цел набавяне на средства. Очаква съратника си В. Ветьов от с. Видраре, определен да му помага в трудната акция.
1872 август, около 12/13 – пише три писма [от Ловеч] до ЧРК – с. Видраре, за да му изпратят придружвач за обиколките в района. Определеният В. Ветьов пристига в Ловеч и отсяда в дома на М. Поплуканов. Оригиналите са загубени;
1872 август, 14 по пладне – влиза заедно с В. Ветьов, и двамата предрешени, в къщата на чорбаджи Д. Халача, за да се сдобият с пари за делото. Акцията е неуспешна. За да не бъде издадена комитетската тайна, Левски убива слугата му. Успява да се измъкне и се укрива в лозята край Ловеч, откъдето след минаване на опасността се прибира в града.
1872 август, 15 – среща се отново с В. Ветьов край Ловеч и му помага да се измъкне невредим от акцията.
Teteven1872 август, след 15 – укрива се в Тетевен, в Правешкия хан и свиква събрание, на което донася и раздава за разпространение между членовете в селата „книжа“ – „червените книги“ [уставите на БРЦК]. Информира присъствуващите и за извършеното от него „Ловчанско нападение“ [на 14 с. м.]. Излага и обосновава идеята си за създаване на окръжни центрове. Тук получава предупреждение от Ловешкия комитет да не се връща в Ловеч, където властите го търсят усилено след нападението.
1872 август, 16 – отправено е до него писмо от Д. Попов – Турну Мъгуреле, в отговор на писмото му от 25 юли 1872 [вж. по-горе]. Оригиналът е загубен:
1872 август, след 16 – възнамерява да се срещне с Д. Общи, когото е предупредил писмено, за да се разговорят и да прегледат комитетските сметки.
1872 август, 19 – отправено е до него писмо от Л. Каравелов – Букурещ [което получава едва през септември]. Оригиналът е загубен;
1872 август, 25 – пише „от Българско“ [от Ловеч?] до Л. Каравелов – Букурещ, че е получил неговото писмо от 26 юли, както и писмото на Ол. Панов. Надява се да увеличи броя на абонатите за „Свобода“. Изисква по-дейна подкрепа от страна на БРЦК – Букурещ. Известява, че частните комитети настояват за изпращането на избрани младежи във Военното училище в Белград. Информира го подробно за обира в къщата на Денчо Халача в Ловеч, чийто слуга бил заставен да убие, за да се запази делото, и заключава: „Жалко за невинното момче, но ако не беше така, инак беше оцапано на много страни… Докато постигнем целта си, ще отидат и невинни хорица доста.“ Моли Каравелов да го поддържа и да не дава ухо на интригите.
[Подпис:] Ас. Дер. Кърджалъ
1872 август, 25 – пише от Българско (Ловеч?) до Д. Попов – Турну Мъгуреле. Информира го отново за конфликта с брат му Ап. Попхинов и настоява пак за изпращане на нещата, за които е писал няколко пъти. Праща затова 15, 1/2 турски лири.
[Подпис:] Ас. Дср. Кърджалъ [следва и печат на БРЦК]
1872 август, 25 – пише от Българско [Ловеч? | до БРЦК – Букурещ. Изтъква допуснатите слабости и нарушаването на комитетската дисциплина от Ан. Попхинов и Д. Общи. Настоява БРЦК да отстрани Общи от революционната организация и уведомява, че от своя страна е наредил на частните комитети да не работят с него. Обмисля непрекъснато и сериозно въпроса за истински свой помощник и евентуално – заместник. [Подпис:] Ас. Дср. Кърджалъ [следва и печат на БРЦК]
1872 август, 25 – пише |от Ловеч] писмо на Ан. Попхинов – Плевен, в отговор на неговото писмо (вж. по-горе), изпълнено с несправедливи хули и клевети срещу Левски. Уведомява го, че и сега, както и преди, се придържа към Устава – отхвърля обвиненията му с думите: „Аз съм посветил себе си на отечеството си още от [18| 61 -во [лято] да му служа до смърт и да работя по народната воля.“ [Подпис:] Аслан Дервишооглу Кърджалъ Накрая на писмото Ив. Драсов прибавя: „Бай Атанасе, ти ме запозна с Аслан Дер. Кърджалъ и до днес съм работил с него. До днес не съм познавал в него никаква грешка. Чист е.“ М. [Поплуканов] добавя: „Подобно и аз: М.“
1872 август, 27 – в протокол на ЧРК – Русе,е отбелязано, че поради липса на новия Устав и други документи, са прекратили за известно време заседанията на комитета, а след набавянето им от ЦК са ги подновили. Отчитат „извършените през туй време [дела], каквото за ходенето на 54[-й Н. Обретенов] в Гюргево по призоваване на Кърджслъ Асланолу Дервиш [оглу] и за отиването му в Търново с поща, и понеже, като тези решения не са протоколирали, то днес след едно точно прегледвание, одобряват ся с направените разноски: за Гюргево – гроша 19 и за Търново – гр. 325“.
1872 август, 28 – Н. Обретенов – Русе, пише на Д. Горов [Гюргево], че е уведомил търновци да съобщят на Левски да прати инструкции за работата на Д. Горов но пренасянето на кореспонденция и оръжие и че очаква 50 куршума.
1872 август, 28 – 29 –  посещава с. Голям извор. Оттам заедно с Д. Пеев – Пощата заминава за Враца [където наскоро е поставено началото на ЧРК]. Отбиват се в с. Видраре и Левски организира събрание. Преспиват в с. Караш, а във Враца отсядат в местен хан в края на града. На сутринта отиват на църква. След това Левски, придружен от един поп, а по-късно и от още трима души, прави събрание на края на града. Оттам отиват на „новия манастир“, а после в с. Божсница, където преспиват и на другия ден продължават за Орхание [дн. Ботевград] и отсядат там в „Гавриловия хан“.
1872 август, след 29 – септември, началото – от Орхание, придружен от „един даскал и един поп“, заминава за Правец, където в местния хан става събрание. Оттам отива в с. Осиковица и спира в хана на Цвятко Цолов. Продължава за с. Видраре, за да се срещне с Ан. Попхинов. След това заминава за Ябланица, където свиква две събрания. Продължава за [махалата?] Тутманци; отсяда там в къщата на поп Г. Тутмаников и повиква за среща Т. Пеев, който прави отчет за извършената работа. Продължава за Гложенския манастир, преспива в него и се озовава в с. Гложене, а след два- три дни – в Тетевен, откъдето се завръща в Ловеч. След кратък престой се отправя за Пловдив.
1872 август, края – пише до Д. Общи, като го обвинява в недисциплинираност и го вика в Тетевен, откъдето да заминат заедно на обиколка в Пловдивско. Общи не се явява, но настоява да му се издаде „пълномощно“ за Македония. Левски отказва да му повери тази важна задача особено след многото неудачи в досегашната му дейност.
[Подпис:] Ас. Дер. Кър[жалъ]
1872 септември, 1 – тръгва отново да обиколи частните комитети из страната, което отбелязва в писмо до Д. Попов от 16 септември
554, вж. по-долу.
1872 септември, 4 – Н. Обретенов – Русе, пише до Хр. Иванов – Големия – Търново, че са изпратили до Левски 20 екземпляра от „X. Димитровата драма“ и 20 вестника, а също и да се уведоми Левски, че в Гюргево е останал само Д. Горов.
1872 септември, 8 – Д. Попов [Турну Мъгуреле] в писмо го убеждава да отмени нареждането „да убият в Оряхово Т. Начев“ [за което всъщност Левски още не е издал заповед, но искал да получи гаранция за верността на Т. Начев към делото].
Goliam IzvorОригиналът е загубен
1872 септември, около 10 – осъществява замислената от по-рано реорганизация и създава първия революционен окръг с център с. Голям Извор, който обединява 15 частни революционни комитети [12 селски и 3 градски – Орхание [дн. Ботевград], Тетевен и Етрополе.
1872 септември, 10 – ЧРК – Тетевен, му пише, че не са съгласни да се присъединят към Окръжния революционен център в с. Голям извор, а на свикано събрание са решили да се присъединят „на друго място“ [т.с. към друг окръжен център].
1872 септември. 16 – получава писмо [без дата] от Д. Попов – Турну Мъгуреле.
Оригиналът е загубен
1872 септември, 16 – „от едно село“ пише писмо до Д. Попов – Турну Мъгуреле, и му известява, че изпраща доверен човек в Ловеч да разбере защо парите от БРЦК не са изпратени. Прави правдива, критична характеристика на личността и на действията на Д. Общи, като признава и заслугите му, с думите, „Бай Димитър не е предател, но неразбран,горделив и говори за работи от себе си“. Съобщава, че е обиколил Орхалийско [дн. Ботевградско], за да предотврати лошите последици от работата на Общи и разкрива подробно идеята си за създаването и за развитието на окръжните центрове. Изказва възмущението си от интригите по негов [на Левски] адрес, заявявайки, че е готов дори да върне пълномощното, дадено му от БРЦК, но първо трябва да се обсъди и прецени досегашната му дейност. Смята, че най-добри гаранции за неговата работа без „лъжи, интриги и привилегии“ може да даде Хр. Иванов – Големия, „комуто съм дал унълномощие да работи и той на друга страна, каквото и на Димитър Общи]. Той [Хр. Иванов] е още от 62-ро [лято] с мен в работа —Съобщава, че води „дневник“ за всички добри и лоши прояви и от кого се извършват и „че от едно място трябва да се свири, а сичките други да играят комуто се хареса, нека се хваща на хорото“. [Подпис:] Ас. Дср. Кърджалъ
1872 септември, 16 – осведомява Л. Каравелов – Букурещ, че е принуден да върши всичко сам, а властта е по дирите му; че някои от дейците пречат на делото със страхливостта си. „Затова още не съм поверил работата си другиму, защото ако е в едно, в друго го няма.“ Дава му пример с писмото, в което М. Поплуканов „преувеличава придирванията на турците“ и предупреждава Левски да не отива в Ловеч – „Видиш ли работа от страхопъзльовци!“, пише Левски. Накрая му съобщава, че е получил неговото писмо от 19 август. [Подпис:] Тропчо (Ас. Дср, Кърд.)
1872 септември, 16 – издава пълномощно на М. Цветков от Враца да действува в Лом, Оряхово и по други места на окръжието. Оригиналът е загубен;
1872 септември, след 16 – отбелязва сметки и бележки за комитетското дело. На Д. Пеев – Пощата за дрехи и обувки – 76, 10 гр., за отиване във Враца „с двама души и един кон за две денонощия 555, гр. 35 и ситни разноски – гр. 4“; и други разноски, както и „особени бележки за чисти хора и близо Охрида отсам – шест сахата Галешник“.

1872 септември, 16 - октомври 15  – продължава да обикаля частните комитети в Средногорието; по време на обиколката научава за обира на хазната при Арабаконак [дн. Ботевградски проход]. Придвижва се към София и Ловеч.
1872 септември, 17 – П. Хитов – Белград, пише до Л. Каравелов – Букурещ, че е получил драмата му „Хаджи Димитър Ясенов“, която Каравелов посветил на Хитов, но смята, че Левски повече заслужава това посвещение, тъй като напоследък именно той работи най-активно за свободата на народа.
1872 септември, преди 22 – замисля ново пътуване до Цариград [вероятно за набавяне на средства и оръжия].
1872 септември, преди 22 – изпраща писмо до ЧРК -Тетевен, и нарежда да не се признава „Димитра Общи със стария му печат“; информира за предстоящото си заминаване „отсреща“.
1872 септември, 22 – Д. Попов – Турну Мъгуреле, отправя писмо до Левски в отговор на негово от 16 септември с. г. Оригиналът е загубен;
Arabakonak1872 септември, 22 –  Д. Общи [въпреки несъгласието на Левски] с малобройна чета, в чийто състав влизат членове на частните революционни комитети в Тетевен, Гложене, Видраре и други, напада и обира при Арабаконак [дн. Ботевградски проход] пощенската кола, която пътувала за София, натоварена с „около 125 000 гроша“.
1872 септември, след 22 – вписва в бележника си (с. 112—113) текст, вероятно свързан с обира при Арабаконак [дн. Ботевградски проход]: „заповяда тайно на х. Стани за 6 души юнаци, Стояна [Костов], с дружината му да им заплати по една пушка, един нож и по един револвер и да им дава по малко тютюн за по пътя“.
1872 септември, 27 – Хр. Иванов – Големия – Търново, пише на Левски, че по негово разпореждане изпраща „Очката“ [отец Матей Преображенски – Миткалото] в Троянския манастир – дано да го е срещнал. Настоява Левски да му изпрати печатни заплашителни писма. Осведомява го за направени разноски – 400 гр. Приканва го да дойде той или Общи. Съобщава му, че според известие от Русе за Левски е изпратена една пушка.
1872 септември. 28 – Н. Обретенов – Русе, пише на Хр. Иванов – Големия [Търново], че от Русе пращат 40 екземпляра от в. „Свобода“ (бр. 12 и бр. 13); в Търново да задържат по три, а останалите да изпратят на Левски и да му съобщят, че чакат нарежданията му.
1872 септември – изпраща бележка до революционните комитети в Сливен, Стара Загора и Лясковец във връзка с промяна на техните псевдоними: Сливен – Стамболлу Мехмет ефенди, Стара Загора – Едирнели Афъзаа, Лясковец – Бору Иленчинец.
1872 септември, края – октомври, началото – БРЦК – Букурещ, изпраща в Българско Георги – Фердинанд с писмо [подписано от К. Цанков] във връзка с уреждането на възникналия конфликт между Левски и Общи. БРЦК предлага да се включи в работа изпратеният Г. Стефанов, който пребивава в Плевен, вижда се с Общи, но не може да се срещне с Левски.
1872 октомври, 3 – Д. Хр. Попов – Турну Мъгуреле, пише до Л. Каравелов – Букурещ: от писма на Левски и на някои дейци от Вътрешната организация е осведомен за съществуващи разногласия на Левски с Д. Общи и Ан. Попхинов и за техните обвинения за автокритични прояви от страна на Левски.
1872 октомври, 7 – Революционният комитет – Ловеч, му изпраща писмо [в Карлово?] [от М. Поплуканов]. Пращат му получената за него кореспонденция; приканват го да се върне в Ловеч, но не всички членове на комитета са на мнение, че присъствието му там е необходимо. Писмото е адресирано:„Аслан Дер. Кръджялъ. В х. Хасанаа Карловалъ“.
1872 октомври, около 9/10 – получава чрез „пратен човек от Влашко“ съобщение да замине за Букурещ.
1872 октомври, 10/15 – 24 – Окръжният център – с. Голям извор, ЧРК
556, Етрополе, и Д. Общи изпращат в отсъствие па В. Левски препоръчител но писмо до „Окръжията Сливенско и Османпазарско“ [дн. Омуртагско], с което упълномощават“ пратеника на БРЦК [Й. Стоянов] Фердинанд да организира комитети, да устройва тайни пощи, да осигурява тайни къщи и пр. Призовават окръжията да го запознаят с техните пароли и пишат, че временното му пълномощно ще бъде заменено по-късно с постоянно, подписано от Левски и подпечатано с печата на БРЦК (ср. по-долу пълно- мощното от 15 ноември с. г.).
1872 октомври, 24 – турските власти арестуват Д. Общи, който още в първите си разпити започва да разкрива комитетските тайни, което довежда до многобройни арести. Левски научава новината за арестуването на Общи вероятно в Карлово.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA1872 октомври, 25 – пише писмо от Пазарджик [където е пристигнал след пребиваването си в Карлово] до членовете на „частния български революционен комитет“ в града, с което утвърждава комитета за окръжен с център Пазарджик [към чийто район спадат Пловдив и селищата на северозапад, на запад и на юг от Пазарджик]. Дава инструкции за формиране на група, чрез която ще се свързват с по-малките селища в района, и подчертава, че на всички подвластни им комитети трябва да си променят псевдонимите, включително и на Пазарджик – „Юдачооглу Селиникли“. Обявява, че всеки член трябва да внесе в комитетската каса 1/10 от имуществото си и заключава: „Чисто народният мъж дава всичко, па и себе си жертва.“
1872 октомври, около 25 – издава квитанция за получена сума от Окръжния революционен център – Пазарджик.
1872 октомври, около 25 – във връзка с реорганизацията пише окръжно писмо – инструкция до революционните комитети:,, и нищо от пределите на уставът няма да вършите, а по съдържанието му всичко трябва да се върши и скоро! — Централният комитет всичко Българско свързова с няколко окружни центра, чрез които по-лесно, по-скоро, с по-малко разноски и по-сигурно да прави споразуменията (да взема и дава).“ Дава наставления за бъдещата работа на центъра, за точно водене на кореспонденцията, за строга отчетност на събираните суми, за промяна на псевдонимите и обявява, че смъртното наказание ще се решава от ЦК
1872 октомври, около 25 – 27 – след Пазарджик посещава Панагюрище, Копривщица, където се среща с близките на Л. Каравелов и Стрелча.
1872 октомври, 26 – за пръв път в показанията на подсъдимите по Софийския процес във връзка с обира на хазната при разпита Ив. Фурнаджиев“ дава конкретни показания за „другаря на Димитър Общи – Васил“: „Той е от Карлово. Променя всяка седмица името си. Със среден ръст е, светло-кестеняви мустаци, червендалесто лице и когато приказва единият му зъб се показва малко навън, повдига малко устната си, а очите му големи и пъстри.“
1872 октомври, 27/28 – посещава Стара Загора и Чирпан.
пребивава в Пловдив в дома на Хр. Илич и там съставя ново писмо до революционните комитети, за да ги уведоми, че е повикан в Букурещ, закъдето ще замине след 30 дни. Нарежда по-ускореното събиране на пари, за да може да закупи оръжие от Влашко; съобщава, че парите от частните комитети ще събере [Д. Пеев) Пощата.
1872 октомври, 29 – изпраща от Пловдив телеграма до БРЦК – Букурещ, с която уведомява, че в отговор на тяхното повикване „после 30 дена“ ще се отправи „за там“.
1872 октомври, 30 – пише от Пловдив писмо до Л. Каравелов – Букурещ. Разбрал е, че го викат в Букурещ, но може да тръгне за там след 30 – 38 дни. Уведомява го за създаването на окръжните центрове и изтъква, че още не е намерил заместник, на когото да предаде работата, защото „Други има много като Д. Общи, но аз не смея да пущам хора да лъжат народа…“ Информира го, че тръгва отново на път, а „После 20 дена ще се завърна пак в Пловдив“, и че е ходил в Копривщица и посетил дома му.

1872 октомври, 30 – Л. Каравелов – Букурещ, му пише [в Пловдив?), че от Д. Попов узнали за задържането на Д. Общи, у когото властите намерили 50 000 гроша. Призовава го да употреби всичките си сили, за да се освободят затворниците от ръцете па властта. Оригиналът е загубен.

1872 октомври, след 30 – Л. Каравелов – Букурещ, му пише [в Българско], че е получил от него писмо и телеграма. Съобщава, че има писмо от Т. Пеев, който бил натоварен да издири виновниците за обира, че Ст. Шунтов предал Д. Общи, а Фердинанд [Й. Стоянов] е заминал за България, за да се срещнат. Засега да не идва, а „до пролет трябва да додиш, за да се реши нещо за започванието на въстанието]“.
1872 октомври, края – пише до неустановен революционен деец, към когото се обръща с думите „приятелю Стефане“ и го уведомява, че ще отива в Хасково, но иска адреси на доверените там хора.
[Подпис:) Димитроолу Ованез ефенди в Калпъклъ махала Бр. Ад. Велиаа
1872 октомври, края – декември, 25 – води сметки и нанася бележки във връзка с обиколката си в страната и по-точно за следните селища: Карлово, Пловдив, Пазарджик, Панагюрище, Копривщица, Стрелча, Хасково, Стара Загора, Нова Загора, Сливен, с. Ичера, Котел, Чирпан.
1872 октомври, края – ноември, 1 – Л. Каравелов – Букурещ, му пише и го подканя „някак си опипом“ да обяви въстание. Оригиналът е загубен;
1872 ноември, 1/2 – Л. Каравелов – Букурещ, му пише отново да обяви спешно въстанието поради настъпилите събития след обира на пощата при Арабаконак и направените разкрития. Обръща се към него с думите: „Обаждам ти само, че трябва да вървиш на бой без да губиш ни минута!“
Уверява го, че ще изпратят подкрепления – “тадявашни юнаци, и че се надяват на помощ също от Сърбия и Черна гора.
1872 ноември, 2 – Л. Каравелов – Букурещ, пише [до Г. Живков – Гюргево] за състоянието на организацията в България и назрялата необходимост народът да се вдигне на въстание. Призовава Живков да събере по-скоро дружина и да мине в България; информира го, че е писал и на Левски да обяви въстание.
1872 ноември, след 2 – отправя писмо до окръжните центрове в страната, като ги уведомява, че е получил нареждане от БРЦК – Букурещ, да обяви въстание, но изтъква, че моментът не е подходящ [още повече, че подготовката не е завършена].
Оригиналът е загубен;
1872 ноември, преди 6 – отправя се от Пловдив през Ени махле [дн. Гарваново], Хасково и Чирпан за Стара Загора. В Хасково устройва събрание и подвежда под клетва членовете на местния революционен комитет.
Stara Zagora1872 ноември, 6 – пребивава в Стара Загора, където провъзгласява местния ЧРК за окръжен, към който спадат Чирпан, Нова Загора, Казанлък и околните села. Отбелязва, че на 6 ноември оставил в Стара Загора кочани с квитанции за събиране на суми за делото.
1872 ноември,около 8 – написва саморъчно,съставената вероятно от него, „народна клетва“, полагана от комитетските членове:
Заклевам се и обещавам безусловна покорност на законитеи на заповедта на съзаклятният таен Централен български революционний комитет съвременно мълчание и тайност на делата. А в противен случай, ако бъда предател или престъпник, съгласявам се да бъда прободен от оръжието на това съзаклятие
1872 ноември, 9 – пребивава в Сливен, където писмено обявява ЧРК за окръжен център, в чийто район се включват: Котленско, Ескиджумайско [дн. Търговищко], Османпазарско [дн. Омуртагско], Провадийско, Хаджиолупазарджишко [дн. Толбухинско], та чак до Тулча. Упълномощава Й. Стоянов да отговаря за този център и по-късно му издава пълномощно.
| Подпис:] Аслан Дервишооглу Кърджалъ На отделни бележки вписва колко кочани с разписки за квитанции им оставя: „за Сливен, № 45, ноември 9 [1872].“ Писмото е писано под диктовката на Атанас Узунов, с когото Левски се запознал по това време.
1872 ноември, след 9 – подготвя за Тулчанско отделен организатор с псевдонима Иван Муратооглу Афъзаа.
1872 ноември, 10 – 14 – посещава Котел и Ичера; връща се пак в Сливен [където за втори път се среща с Ат. Узунов].
1872 ноември, около и след 14 – издава квитанция за получени 1560 гроша от Окръжния революционен център – Сливен. Отбелязва в бележки имена и адреси: Т. Стоянов, Ст. Стоюв, К. Ганчев – „председателят“ [на комитета в Стара Загора].

Sliven1872 ноември, 15 – издава [в Сливен] „упълномощие“ на Й. Стоянов (с псевдоним „Кадир Афъз“) да бъде организатор от окръжен мащаб в Джумайско (Търговищко], Осмаипазарско [Омуртагско], Провадийско, Хаджиоглупазарджишко [Толбухинско] и Котленско, където да състави частни революционни комитети. Стоянов е характеризиран от Левски като: „искрен, деятелен и постоянен] работник в светатани народна цел…“ [Подпис:] Аслан Дервишооглу Кърджалъ [и печат на БРЦК]
1872 ноември, след 15/20 – отправя се от Сливен за Стара Загора, където остава няколко дни. Тук се среща с отец Матей [Преображенски – Миткалото], пратеник на Търновския комитет, който му предава две важни писма на Л. Каравелов от Букурещ (вж. по-горе). Издава квитанция на местния комитет за получени 1206 гроша.
1872 ноември, 16 – в телеграма на Софийския окръжен управител до Дунавското областно управление е упоменато името на Левски във връзка с убийството на слугата Turnovoна Д. Халача, тъй като В. Ветьов с направил признания при разпит.
1872 ноември, преди 21 – провъзгласява и ЧРК – Търново за център на революционния окръг с обсег Лясковец, Трявна, Севлиево и Др.
1872 ноември, 21 – свиква в Стара Загора комитетско събрание, за да разгледат предложението на Л. Каравелов за обявяване на въстание. Левски не е съгласен с това, защото подготовката съвсем не е завършена. Старозагорци подкрепят мнението му и решават да пишат на Л. Каравелов и на сливенци по този въпрос.
1872 ноември, 22 – Окръжният революционен център – Стара Загора, пише на Окръжния революционен център – Сливен, че на проведеното събрание на комитета под ръководството на Левски са разгледани писмата на Л. Каравелов от 30 октомври и 1 ноември [вж. но-горе] за вдигане на въстание. Решението е да отговорят на БРЦК – Букурещ, споделяйки мнението на Левски, че моментът не е удобен, защото не е възможно ,,да се излезе със сполука от таквоз бързо движение, когато ний в нищо още не сме приготвени“.levski-i-mitkaloto
1872 ноември, след 22 – ноември 22/23- преди 28 – напуска Стара Загора придружен от Матей Преображенски, за да посети Чирпан, Пловдив и Карлово.

1872 ноември. 24 – споменат е с името „Дякон Левски“ в телеграмата на софийския окръжен управител до окръжния управител в Търново във връзка с разкритията, направени от Д. Общи. В телеграмата се подчертава, че Левски „се търси от властта
1872 ноември, 24 – Й. Филарстова – София, пише на Н. Геров – Пловдив, че Д. Общи, „без да се даде да го мъчат, обадил им, че ще казва всичко което знае. Този Димитър указал на много лица“.

1872 ноември, 24 – Окръжният революционен център – Сливен, пише до Л. Каравелов – Букурещ, в отговор на призива му за въстание. Съобщават, че са съгласни с Левски, който смята, че народът още не е готов за бунт.
1872 ноември, 25 – Хр. Иванов – Големия – Търново, пише до Н. Обретенов – Русе, че са разпространили „геометриите“ и стойността им внесли; други броеве изпратили в Сливен и Ловеч; нямат сведения за обира на пощата; „главният книжар“ |В. Левски] намерили в Ст. Загора; очакват го да дойде.
1872 ноември, преди 28 – П. Хитов – Белград, пише до БРЦК – Букурещ, че дякон Генадий, игуменът на Драгалевския манастир, е избягал от София и съобщил подробности около залавянето на Д. Общи. Хитов изразява мнение, че между Левски и Общи имало несъгласия.
1872 ноември, 28 – пребивава в Пазарджик; издава разписка за получените от местния комитет 1280 гроша.
1872 ноември, около 28 – пише (от Пазарджик] до Окръжния революционен център – с. Голям извор, че трябва да се ускори набирането на средства и подготовката на въстанието. Уведомява ги, че се готви да иде в Букурещ, където ще бъде определен денят на обявяването му: „сватбата е близо, отивам на мястото, за да се определи денят вече“. Нарежда чрез куриера [Н. Ръжанков?] Д. Пеев [Пощата] да го чака в Ловеч:, „той знае мястото ми.“ [Подпис:] Ас. Дер. Кърджалъ.
1872 ноември, около 28 – изпраща от Пазарджик специален куриер в София, за да се информира докъде е стигнало следствието по обира на хазната; да вземе писмен отговор и да му докладва доколко е засегната организацията; да посети след това с. Голям извор; да го дочака в Ловеч.
1872 ноември, след 28 – пише писмо-инструкция до Окръжния революционен център – Пазарджик, с което подканя тамошните дейци да бъдат решителни, да работят „каквото и да става“. Изтъква, че заминава за Букурещ, където трябва да се реши въпросът за предстоящото въстание, и иска да получи от тях „едно писмо с печатът окружний, в което ще ме упълномощите пред другите членове на Централния комитет, че всичко, каквото има да се върши за сполука на милото ни отечество България за освобо-ждението ни от турчинът, има пълна свобода от нас“. Настоява такова пълномощно да изготвят, ако имат доверие в него, и комитетите в Пловдив и околността, както и спадащите към окръжните центрове в Стара Загора и Сливен; заменя най-известния си и най-често употребяван досега псевдоним „Аслан Дервишоглу Кърджалъ“ с друг: Ибриямаа Анадоллу.
| Подпис:] В. Л-ский (Ас. Дер. Кърджалъ) Ибриямаа Анадоллу
1872 ноември, 29 – Н. Геров – Пловдив, пише до Н. П. Игнатиев [Цариград] и в допълнение на доклад от 15 ноември му съобщава, че пловдивският управител Хамид паша“ получил заповед да издири съзаклятниците в Пловдивско; че тайни агенти са разпратени да дирят „В. Левски, бивш дякон“, а фотографията му е вече в ръцете на властта. Оригиналът на руски език се съхранява вероятно в руските архиви;
1872 ноември, края – декември, началото – крои планове за освобождаването на задържаните в София дейци след обира при Арабаконак, но впоследствие се отказва, за да не стане нов провал.
1872 декември, около 1-18 – следи непрекъснато развитието на процеса в София чрез изпратения там специален куриер. Информиран е, че Д. Общи „предава всичко, щото знае“. Посещава и лично София във връзка с плана си за освобождаването на vasil levskiзатворниците.
1872 декември, 1 – в официална правителствена телеграма от Цариград до Дунавския вилает се упоменава, че се очаква „залавянето на главата на бунтовниците Васил  Левски“, намиращ се в Пловдивско и Казанлъшко, чийто портрет е разпратен „до всички паспортни чиновници“; нарежда се да не се пестят за това средства с думите: „поради засилващото се значение на тайните издирвания, ние ви позволяваме да изразходите нужните суми над дадените под форма на здравни разходи 3000 гроша за тайни агенти и други съответни разходи.

1872 декември, 1 – придружен от комитетския куриер от Пазарджик Н. Ръжанков, напуща града на път за Ловеч, минавайки може би през София.

1872 декември, 1 – Л. Богданов – Пловдив, пише на П. Хитов-Белград, че е предал писмото за Левски и че „всичко, что пишите видехме и с наскърбени сърца прочетохме“. Известява за съобщението от Цариград, че е назначена специална съдебна комисия, в която влиза и х. Ив. Пенчович, която ще разследва задържаните за обира на пощата; пуснати били и шпиони; Хамид паша заподозрял Г. Странски. Уведомява, че арестуваните ще бъдат съдени за политически престъпления.
1872 декември, 1 – 25 – придвижва се от Южна България към Ловеч, пътувайки непрекъснато. Спира около 10 с. м. за известно време „в една тайна къща“, придружен от Н. Ръжанков. Отбива се в София; преминава през Карлово където сподвижниците му го съветват да замине за Цариград, Сопот, Троянския балкан и се озовава в с. Колибето [дн. Черни Осъм, Ловешко, където се укрива известно време]. Отбива се в Троянския манастир [там се среща с членове на ЧРК – Троян, и с отец хаджи Макарий, който изпраща отец Давид в Ловеч, за да проучи положението, тъй като полицията издирва Левски най-усилено].
1872 декември, 2 – Н. Геров – Пловдив, пише на Евл. Георгиев – Буку¬рещ: „Всичко това [т.е. комитетското дело] е работа на бивший Дякон Василий Лъвский, карловец, който 3 -4 години ходи из България да проповядува, че уж има някакъв комитет, който при-готовлява освобождението на българите и е излъгал мнозина да му се поведят.“
1872 декември, 2/14 – Д. Попов – Турну Мъгуреле, пише до БРЦК – Букурещ, подробности за показанията на Д. Общи, който заявил пред съда:„Ние бяхме трима души върху тая работа-единия [А. Кънчев] се уби в Русе; втория съм аз; третия го няма тадева, т.е. Левский. Той, казал, се е отдалечил от тия страни преди два месеца и не зная го где е.“
1872 декември, 2/14 – Д. Попов – Турну Мъгуреле, съобщава на Ив. Драсов – Писек [Чехия], че Д. Общи направил признания за обира и като го уведомява за арестувани от Ловеч дейци, отбелязва, че „Левски е в Тракия“.
1872 декември, 4 – Н. Геров – Пловдив, изпраща нов доклад до Н. П. Игнатиев – Цариград, в допълнение на докладите си от 15 до 29 ноември и дава подробности около обира на пощата „в Орхание“ [дн. Ботевград]; със сведения за арестуваните: Васил Бояджиев, разкрил главния виновник (Д. Общи) за обира, извършен с революционна цел, в който участвували 14 души, а били арестувани 39 души и изпратени в София; за учредената специална комисия за следствието и намерените при разследването устав на БРЦК, отпечатан в печатницата на „Свобода“, „фотографическо стъкло“ [т.е. негатив] с портрета на В. Левски, „агента на мнимия революционен комитет“, от което били направени копия и разпратени из страната за издирването му. Оригиналът на руски език се съхранява в руските архиви;
1872 декември, 7 – Д. Попов – Турну Мъгурелс, съобщава на БРЦК – Букурещ, подробности за състава на съдебната комисия и за поведението на Общи. Научил е от Ованес Аладжиян, че за издирването на Левски „на ден по 20 – 30 депеши идат в Русе и оттамо пак повече бият за повън вредом, все за него; имат му и портретът с униформа, в голям формат“.

1872 декември, 10 – 12 – отбелязва на бележка – сметка: „Спирам се в една тайна къща от 10 декември.“ „На пощата за Търново 12 дек. – 45 гроша, за тескерета две – 25 гроша“.
1872 декември, 12 – Д. Попов – Турну Мъгурелс, пише до БРЦК – Букурещ. Интересува се какви известия има Л. Каравелов за Левски; отбелязва, че в дописка от 9 декември, поместена във в. „Ромънул“ [препечатана от немски вестник], се говори за революционни действия в Русе, а тези сведения трябва да се опровергаят.
DimitarTrajkovich1872 декември, около 12 – пише до Д. Трайкович – София, че му изпраща писмото по „човек наш“, за да провери дали е предал нещо във връзка с арестите в София, издал ли е съществуването на революционния комитет там; иска писмено обяснение за делата му. Отхвърля непотвърдените сведения на Трайкович, че х. Мано е предател. Подчертава, че „днес всеки българин се вика на работа да покаже родолюбието си, защото часът се определява за сватбата, а до кой предел е дошла работата ни, не ще да ви кажа, защото пред много наши лица оставате съмнителни“. Напомня му за по-ранно посещение в София в дома му с думите: „Аз съм този, който ви се бях представил с турски дрехи у вас в собата [стаята] с печатно писмо към вас.“ – от „тайната къща“ отправя последните си писма: до Окръжния революционен център – с. Голям извор. Ловешко; до Хр. Иванов – Големия и до Окръжния революционен комитет – Търново; до членовете на революционния комитет в Ловеч.
1872 декември, 12 – пише писмо до Окръжния революционен център в с. Голям извор да събират пари за оръжие. Апелира за смелост и действие с думите: „Ето времето се вече решава.“ ВРЦК се събира, за да определи точния ден на въстанието; нарежда всичко „щото има донесено от Влашко“ да се донесе в Ловеч и се предаде „на Николча Халачът в махлата Дръстене“. [Подпис:] Ибриямаа Анадоллу (В. Левски)
1872 декември, 12 – пише [от Троянско] до Хр. Иванов – Големия -Търново, че е получил всичките му писма, изпратени до Ловеч, и едно писмо – чрез отец Матей Преображенски, „с когото се срещнах в Ески Загра [Стара Загора]“. Убеден е, че „Вече разбрали сте вънкашното положение, че ни нуди бездруго да вървим на бой, което мисля да сте съобщили досега дето вече знайте!“ Прилага му копие от писмото си до с. Голям извор и го осведомява, че поради започналия съдебен процес вече няма да употребява печат в писмата си, а ще ги подписва с новия си псевдоним „Ибриямаа Анадоллу“. Напомня му да бъде предпазлив, защото „Д. Общи предава всичко, щото знае! От София дойде човек нарочно да ми разправи затова, който се познава с Д. Общи да стои нащрек.
1872 декември, 12 – пише [от Троянско?] последното си писмо до членовете на революционния комитет в Ловеч в отговор на писмото им от 7 октомври. Напомня им техните противоречиви писма – да не идва в Ловеч, „защото можело да стане предателство“ и обратното да се върне по-скоро, защото комитетът от страх пред арестите вече се разпаднал. Известява ги, че по препоръка на председателя им се готви да тръгне за града; спира го само слухът за „подхвърлените писма“ с неговия подпис „Ас. Дер. Кърджалъ“, в което съзира предателство. Настоява за писмено обяснение относно тези писма, „които са писани от вас и по вишегласие ли сте го направили, или сам някой и кой е?“ Нареждам „колкото писма, пари, вестници и всичко, каквото има оставено във вас и у председателят тайни работи, да се пренесат у Николча [Сирков], че или аз ще премина да ги взема, или други ще проводя да ги отнесе дето събираме вече всичките работи, защото ни времето заповядва“. Подчертава, че всичко, което занапред се получи за него, „като писма и пр.“, трябва да се предава също на Николча. Обвинява комитета в Ловеч за това, че се оказал неспособен и пренебрегнал оценката, която той дал за Д. Общи, Ан. Кънчев и за времето, подходящо за въстание. Заявява, че е трудно „в народната работа да се опознае човек доколкото е родолюбец и постоянен на всяко нещо, че често се случва време, за да се опознае човек, па и твърдеStelian Stelianov - Levski - 2 дълго време!“ Изтъква, че Общи не е послушал предупрежденията и призивите му да се откаже от обира на пощата. Настоява, независимо от провала, всеки деец, положил клетва, да остане верен па нея: „ Запрените запрени, а другите трябва да мислят, че са полагали клетва! Който не изпълнява клетвата той е най-низкият и гнуснавият човек на светът! По-добре е сто години мъки честни, а нежели да тъпче честта си и вярата си!“ Подчертава, че „Според уставът работата е, докато не се видим, че можеме самички да си изтъчем платното, няма да се дава глас на въстание.“ но сега важните обстоятелства налагат да се действува, за да се избегнат провалите, Заключава, че е нужно да стегнат редиците си, да набавят оръжие и съберат пари за „едно твърде скорошно въстание“, което няма да закъснее повече от година.
[Подпис:] В. Л|ъв]ский (Ибриямаа Анадоллу)
1872 декември, след 12 – Н. Ръжанков [Троянско?] представя сметка на Левски за направените от двамата с него разноски при съвместното им пътуване през Карловско и Троянско от 1 до 12 декември.
Ali Saib1872 декември, 14 –  специалната следствена комисия в състав: генерал Али Саиб Паша, хаджи Иванчо Пенчович, Шакир бей, Дервиш Мустафа, Салим Саадулах, хаджи Мано Стоянов, Пешо Тодоров, Мито Каймакчиев съставя протокол № 1 за проведените в София разпити на заловените във връзка с обира на турската поща при Арабаконак [дн. Ботевградски проход], който протокол изпраща до великия везир в Цариград. В него се споменава, че трябвало „да подготвят въстанието бунтовникът Дякон Левски“ заедно с Д. Общи.
1872 декември, 18 – отбелязва в бележка сметки по пътуването си от 1 до 25 декември за изразходвана сума „на 18 декември 1872 на ловчанските затворници в София – за двама души – 200 [гроша]“.
1872 декември. 19 – върху черновата на Й. Стоянов от 15 ноември – Сливен под „№-р 3-й“ нанася следната бележка: „ 1872, декември 19 №-р 4-й за Ивана Муратооглу Афьзаа, в Тулчанско оружие“ [т.е. определя организатор в този край].
1872 декември, 24 – Й. Филаретова – София, пише до Н. Геров – Пловдив: „От преминалата седмица се раздаде слух, че дошло с телеграфо известие до тукашното началство, какво някой си Дякон, на име Асланоолу, който бил според названията на сърплий [т.е. на сърбина) Димитра [Общи] глава на тази работа и местопребиваването му било около Пловдивско окружие, бил се хванал от турското правителство около Русе и го откарали в градът ни на съд; следователно става близо 10-тина дена откак са е раздал този слух и още нищо нема да се види, но както и да е, аз любопитствувам да зная какъв ли ще да е този човек, комуто името толкова гърми както и дали е хванат навярно.“
1872 декември, 24/25 – 26 – пристига в Ловеч, където пребивава в домовете на Н. zalavqneto2Сирков и на В. Хашнова, укрива се в лозята край Ловеч.
1872 декември, 26, Коледа – към 4 часа след обяд напуска Ловеч на път за Къкринското ханче. След 4 часа, на 3-4 км от Ловеч се среща, според предварителна уговорка с Н. Цвятков – Бакърджията, доверен човек на комитета в Ловеч [доведен син на Ив. Крачола и несъщински брат на Хр. Иванов – Големия], който е натоварен от Н. Сирков да го придружава до Търново. В самара на коня му е зашита комитетска архива.
1872 декември, 26 – пристига вечерта към 10 ч. заедно с Н. Цвятков в Къкринското 27204240ханче, чийто съдържател Христо Цонев – Латинеца, комитетски член, ги посреща. Възнамерява в зори на другия ден да тръгне за Търново и оттам да продължи за Букурещ.
zalavqne

 

 

1872 декември, 27 – заловен е призори от обградилите ханчето заптии, след като води с тях неравна борба, в която е ранен и сам той ранява един от заптиите.
1872 декември, 28 – отведен е в Търново, където се провежда първият предварителен разпит. Членовете на комитета в Търново, научили за залавянето му, се събират на turnovo_konakзаседание и решават да го освободят, но не осъществяват това решение.
1872 декември, 29 – рано сутринта е поведен от Търново за София със силна охрана и окован във вериги заедно с Н. Цвятков – Бакърджията и Хр. Цонев – Латинеца. Късно вечерта пристигат в Севлиево, където преспиват.
1872 декември, 30 – Й. Филаретова – София, пише до 11. Геров – Пловдив: „Друго по-ново от тези работи не зная, освен, че от 3 – 4 дена насам се очекува в градът ни Дяконо (Левски),който, казват, че бил уловен от турското правителство на Хърсово, като се качувал на параходът да премине на отсрещната страна; още завчера слушах, че отишли оттука заптиета да го пресрещнат, но до този час още не са го докарали.“

1872 декември, 30/31 – 1873 януари 1/3 – със силен конвой заедно с Н. Цвятков и Хр. Цонев потеглят за София по следния маршрут: от Севлиево през Ловеч и Плевен за София. Преспиват в Плевен, където превързват раната му. Третата нощ стигат в Луковит и там отново преспиват, оковани във вериги. Преминават през Орхание [дн. Ботевград] късно вечерта и тръгват за София.
Ivancho_Hadzhipenchovich1872 декември, 31 – хаджи Ив. х. В. Пенчович – София, пише до М. Балабанов – 1 Цариград: получил писмото му от 26 декември; поздравлява го за коледните празници и го осведомява, че е отседнал в „мютесарифския конак“, надява се, че скоро ще се видят в Цариград. Съобщава му новини по църковния въпрос – за разцеплението на народа поради схизмата – и други сведения. Подчертава, че „мисията ни беше извършена, ако не се беше доловил [т.е. заловил] Дякона или Васил Левски, карловалия, главатаря на разбойниците, който е убил и невинни българе“. Заключава, че чакат Левски за разпит и „като се изпита, ние ща си тръгнем за Цариград чрез Русчук“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>