В страница „Документи“ е използвана книгата „Васил Левски – документи“ на Общобългарски комитет „Васил Левски“ и Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, том 1 (2000 г.) и том 2 (2009 г.), издаден и с помощта на Фондация „Васил Левски“ по проект – „Васил Левски – гражданин на Европа и света“. Най-ранният ръкопис на Васил Левски, запазен в два варианта, са неговите записки „Обличително богословие. Въ[в]едение”. Това са документ 1 и документ 2 като на тези два документа, а също така и на тефтерче на Васил Левски ще бъде отделено специално място тук в най-скоро време!

Документ 18 – 1 март 1871 година

стр.1

1871 март 1, България – писмо до Филип Тотю в Одеса. Брате Филипе в Одеса. Питайте бай Йованица (Пипмин, Ι) който са намира днес в Т[ урну] Ма[ гореле] в писмото си, което ми и съобщиха, та при всичко друго, и за мен де са намирам и какво права? Който и ас по напред питах   […]

Документ 16 – 5 февруари 1871 година

стр.3

1871 г. февруари 5, България – писмо до Данаил Хр. Попов в Турну Мъгуреле. Братовчеде Драгомирчио! В Т. Мого. Сторете добро и направете така както ви пиша. Прочетете и двете, запечятайте ги и нека са испратат на местото им. Защото така тряба! С тия последнити ни писма, или ще завръжем работата ни до тук с   […]

Документ 15 – 28 януари 1871 година

стр.1

1871 януари 28, Ловеч – дописка от Васил Левски, публикувана във вестник ,,Свобода” – Букурещ Д[якон] Л[евски]. От балканските села, 28 януария (бележка на Любен Каравелов – тая дописка, която е по неизвестни нам причини стигнала до нас твърде късно е, е писана от едно такова лице, към което ние имаме пълно доверие: изпърво ние   […]

Документ 14 – преди 28 януари 1871 година

стр.3

1871 януари, преди 28, Ловеч – препис на писмо-дописка до Любен Каравелов в Букурещ за в. „Свобода”, направен от Христо Загорски. Г. редакторе на в. „Сво[бода]”, Бай Каравелов! Вий като чист и свободен вестникар български, такав показва и листат когото издавате „Свобода”!, на всеки народ без разлика, който би показал да живее. Ний българите бехми   […]

Документ 13 – преди 28 януари 1871 година

11 malka

1871 януари, преди 28, Ловеч. – недовършено писмо/чернова до Любен Каравелов в Букурещ. Г-н редакторе на весник “Сво[бода]”. Питаш ма как върви работата в Българско и на каде сочи? Като ми казваш още, чи вънкашните уш свободолюбивий г-да европейци, в сяко събирание отваряли въпрос и за нас българите, да ни са дадат и нам правата,   […]

Документ 12 – 1 януари 1871 година

стр.1

1871 януари 1, Ловеч – препис на писмо-призив от Привременното българско правителство в Балкана до богати българи в страната – направено от Христо Загорски. Препис Стара планина, 1871 януарий 1-ий Г-не ……. (1) Както въобще всички българи желаят освобождението си от несносното варварство иго на агаряните, тъй и Вий верваме да чювствовате от все сърце   […]

Документ 11 – 28 октомври 1870 г. – 21 март 1871 година

стр.2

1870 0ктомври 28 – 1871 март 21, България. Бележки на Васил Левски за получени и изпратени писма. Кориспонденция. Съ подобни имена и знакове. Съ Влашко. 1870, 28 окт[омври] от Букурещ: чрез един приятел в негово писмо пр[атено] и затова и неподписал името ми отгоре на писмото; вът[ре от]начало захваща: „Любезний ми брате”, пък свършва: „Целу[вам]   […]

Документ 10 – 13 май 1870 година

8 malka

1870 май 13, Букурещ. Писмо от Васил Левски и Димитър Ценович до Панайот Хитов в Калараш. Господ. Панайот Хитов В Калараш. Дохожда поспод.[Коста]? Цукич, сърбский консол и ми каза да Ви пиша, че приел отговор от Белград за Вас и казват, когато щете можете да отидите. За туй Ви давам на знание. Ви поздравлувам Ваш   […]

Документ 9 – 23 септември 1869 година

стр.2

1869 септември 23, Букурещ. Пълномощно, подписано от група емигранти, предназначено за Димитър Ценович и Любен Каравелов за предстоящото учредително събрание на Българското книжовно дружество. Бр. 13 Пълномощно писмо. Ний долуподписаните членове на предполягаемото Книжовно дружество, според както доказва и копията под №5, извлечена от главната кондика, основающиц ся на 56 член от проектът за устава   […]

Документ 8 – 6 септември 1869 година

6 malka

1869 септември 6, Букурещ. Писмо до Христо – б.м. [1]869 сеп.6 При[я]телю, като щом [получиш] писмото ми без забава да проводити Са[вата] да отиди в Лясковец при Марин Станчув [о]д който ще обади на бай Тодора да доди без друго в Галац и пред да потегли да да отидат да повикат и от Трявна едно[г]о   […]